• (đổi hướng từ Saves)
  /seiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) sự phá bóng cứu nguy (chặn không cho đối phương ghi bàn trong bóng đá)

  Ngoại động từ

  Cứu nguy, cứu vãn
  to save somebody from drowning
  cứu ai khỏi chết đuối
  to save the situation
  cứu vãn tình thế
  (thể dục,thể thao) phá bóng cứu nguy
  Cứu vớt
  to save someone's soul
  cứu vớt linh hồn ai
  Dành dụm, tiết kiệm (tiền); giữ lại, để dành
  to save one's strength
  giữ sức
  Tránh, bớt (cho ai) đỡ (cho ai) khỏi phải (tiêu tiền, mất sức...)
  his secretary saved him much time
  người thư ký đỡ cho ông ta được nhiều thời gian
  soap saves rubbing
  có xà phòng thì đỡ phải vò
  Kịp, đuổi kịp
  he wrote hurriedly to save the post
  anh ấy viết vội để kịp gởi bưu điện
  Cứu rỗi
  Ngăn cản đối phương (trong bóng đá)
  (máy tính) lưu
  to save a file
  lưu tập tin

  Nội động từ

  Tằn tiện, tiết kiệm
  a saving housekeeper
  một người nội trợ tằn tiện
  he has never saved
  hắn chả bao giờ tiết kiệm
  Bảo lưu
  saving clause
  điều khoản bảo lưu, điều khoản trong có nói đến sự miễn giảm
  save as
  Lưu vào ( Trong tin học )

  Giới từ & liên từ

  Trừ ra, ngoài ra
  all save the reactionary, are for social progress
  trừ bọn phản động ra, ai cũng ủng hộ mọi tiến bộ xã hội

  Cấu trúc từ

  to save one's bacon
  cứu lấy cái thần xác mình
  to save one's breath
  làm thinh
  saving your respect
  xin mạn phép ông
  you may save your pains (trouble)
  anh chẳng cần phải bận bịu vào việc ấy; anh có chịu khó thì cũng chẳng ăn thua gì
  a stitch in time saves nine
  (tục ngữ) làm ngay cho khỏi rách việc ra

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cất, giữ
  sự lưu
  thu sai

  Pháp luật

  trừ
  save to the extent permitted by law
  trừ trường hợp được pháp luật cho phép

  Kỹ thuật chung

  bảo vệ
  lưu
  nhớ
  sự bảo vệ
  sự cất giữ
  sự nhớ

  Kinh tế

  cứu giúp
  cứu giúp, cứu nguy
  cứu nguy
  để dành tiền
  save money in dollar (to...)
  để dành tiền bằng đôla
  tiết kiệm
  marginal propensity to save
  thiên hướng tiết kiệm biên
  save as you earn
  chế độ tiết kiệm thường xuyên
  save money
  tiết kiệm tiền
  save money (to...)
  tiết kiệm tiền
  save time
  tiết kiệm thời gian
  save time (to...)
  tiết kiệm thời gian
  save-all
  cái để tiết kiệm (thời gian, tiền bạc…)
  tiết kiệm (thời gian, sức...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X