• (đổi hướng từ Tasted)
  /teist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vị
  sweet taste
  vị ngọt
  to have no taste
  không có vị, nhạt (rượu)
  Vị giác (giác quan để nhận biết vị)
  Sự nếm (thức ăn..)
  just have a taste of this cheese!
  hãy nếm thử một chút phó mát này!
  (nghĩa bóng) sự nếm mùi, sự thưởng thức, sự trải qua, sự nếm trải
  her first taste of life in a big city
  sự nếm trải đầu tiên của cô ta về cuộc sống ở một thành phố lớn
  Một chút (đồ ăn)
  a taste of sugar
  một chút đường
  Sự ưa thích; sở thích, thị hiếu
  to have a taste for music
  thích nhạc
  matter of taste
  vấn đề sở thích, vấn đề thị hiếu
  everyone to his taste
  tuỳ sở thích riêng của mỗi người
  to add salt to taste
  thêm muối theo sở thích
  Khiếu thẩm mỹ; sự tinh tế ý nhị
  a man of taste
  người có khiếu thẩm mỹ

  Ngoại động từ

  (không dùng các thời tiếp diễn, (thường) dùng với can) có khả năng nhận thức (vị)
  can you taste the garlic in this stew?
  anh thấy có mùi tỏi trong món thịt hầm này không?
  Nếm, thử nghiệm vị
  to taste sugar
  nếm đường
  (nghĩa bóng) trải qua, nếm mùi, thưởng thức, hưởng, biết mùi (đau khổ..)
  to taste the joy of freedom
  hưởng niềm vui sướng của tự do
  to taste power
  nếm mùi quyền lực
  Có một vị nào đó (được nói rõ)
  to taste sour
  có vị chua
  to taste bitter
  có vị đắng
  to taste sweet
  có vị ngọt
  Ăn, uống
  the sick boy hadn't tasted food for three days
  em bé ốm đã ba ngày không ăn tí gì

  Nội động từ

  (nghĩa bóng) nếm mùi, biết mùi, hưởng, trải qua
  to taste of happiness
  hưởng hạnh phúc

  Cấu trúc từ

  to taste
  với số lượng tùy thích (nhất là trong các công thức làm món ăn..)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vị

  Xây dựng

  thị hiếu

  Y học

  vi giác
  taste buds
  chồi vị giác

  Kinh tế

  dư vị
  sở thích
  thị hiếu
  thị hiếu, sở thích
  thử nếm
  vị
  vị giác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X