• (đổi hướng từ Trustees)
  /trʌs´ti:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được uỷ thác trông nom
  he is the trustee of nephew's property
  anh ta là người được uỷ thác trông nom tài sản của cháu trai
  Uỷ viên quản trị (của một trường học, tổ chức từ thiện...)
  board of trustees
  ban quản trị
  Nước trông coi một lãnh thổ được ủy thác

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người được tin

  Kinh tế

  người được ủy thác
  bare trustee
  người được ủy thác đơn thuần
  constructive trustee
  người được ủy thác ngụ ý
  constructive trustee
  người được ủy thác ngụ ý (ngầm hiểu)
  managing trustee
  người được ủy thác quản lý
  trustee investment
  đầu tư của người được ủy thác
  người giám hộ
  người nhận chuyển di sản
  người nhận chuyển tài sản
  người quản lý tài sản gởi giữ
  người quản lý tài sản gửi giữ
  người quản lý thụ thác
  người thụ ủy

  Giải thích VN: Xem Trust.

  testamentary trustee
  người thụ ủy di chúc
  trustee bankruptcy
  người thụ ủy trong vụ phá sản
  trustee of a living trust
  người thụ ủy ủy thác của người còn sống
  người tín thác
  bond trustee
  người tín thác trái phiếu
  trustee in bankruptcy
  người tín thác phá sản
  trustee stocks
  chứng khoán của người tín thác
  viên quản lý tài sản
  viên quản tài

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X