• Ngoại động từ

  Học
  Il apprend l'algèbre
  nó học đại số
  Je lui ai fait apprendre ses [[le�ons]]
  tôi đã bắt nó học bài
  Apprendre un texte par coeur
  học thuộc lòng một bài văn
  Apprendre une langue apprendre un métier
  học một ngôn ngữ, học một nghề
  Dạy
  Apprendre le latin à un enfant
  dạy tiếng la tinh cho em bé
  Apprendre à lire à un enfant
  dạy em bé đọc
  Le ma†tre apprend aux élèves les verbes irréguliers anglais
  thầy giáo dạy cho học trò những động từ bất quy tắc trong tiếng Anh
  Cela lui apprend à vivre
  đó là bài học cho hắn trong cuộc sống
  Je lui apprendrai à vivre
  tôi sẽ dạy nó biết thế nào là lễ độ, nó sẽ biết tay tôi
  Báo cho biết
  Apprendre une nouvelle à quelqu'un
  báo tin cho ai
  Je vous apprends qu'il est arrivé je vous apprends son arrivée
  tôi báo cho anh biết rằng nó đã đến
  Biết được
  Apprendre une nouvelle par un ami
  nhờ một người bạn mà biết được một tin
  Apprendre qqch de la bouche de qqn
  nhờ ai nói mà biết được điều gì
  J'ai appris par hasard un secret
  tôi tình cờ biết được một điều bí mật

  Phản nghĩa Désapprendre, oublier. Ignorer, taire

  Apprendre à học, tập
  Apprendre à écrire
  �� học viết, tập viết
  Apprendre à nager
  �� học bơi, tập bơi
  Apprendre à supporter la douleur
  �� tập chịu đau cho quen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X