• Danh từ giống cái

  Miệng, mồm
  Respirer par la bouche
  thở bằng mồm
  La bouche [[dun]] volcan
  miệng núi lửa
  Miệng ăn
  Avoir six bouches à nourrir
  nuôi sáu miệng ăn
  ( số nhiều) cửa (sông)
  Les bouches du Mékong
  cửa sông Cửu Long
  avoir la bouche pleine [[dune]] chose
  thích nói luôn đến việc gì
  avoir toujous un mot à la bouche
  nhắc luôn đến một từ
  bonne bouche
  vị ngon trong miệng
  bouche à feu
  pháo, súng cối
  bouche béante bouche bée
  miệng há hốc
  bouche cousue
  giữ bí mật nhé!
  bouche [[dair]]
  cửa thông hơi
  bouche [[dincendie]]
  ống nước chữa cháy
  bouche dure
  miệng ngựa bất kham
  cela [[mest]] sorti de la bouche
  tôi lỡ miệng nói điều đó không suy nghĩ
  [[cest]] saint Jean Bouche [[dor]]
  người ấy nói hùng hồn lắm
  enlever le pain de la bouche de [[quelquun]]
  cướp cơm chim
  être dans la bouche de tout le monde être sur toutes les bouches
  mọi người đều nói đến
  faire la petite bouche
  khinh khỉnh
  faire venir [[leau]] à la bouche
  làm thèm nhỏ dãi
  fermer clore bouche à [[quelquun]]
  khóa miệng ai lại, bắt ai câm miệng
  garder pour la bonne bouche
  dành cái hay nhất về sau cùng
  la bouche en coeur
  miệng làm duyên
  la vérité parle par sa bouche
  người ấy nói sự thật
  ouvrir la bouche
  mở miệng nói
  parler par la bouche de [[quelquun]]
  nói qua miệng ai
  passer de bouche en bouche
  truyền khẩu
  prendre bouche avec [[quelquun]]
  tiếp chuyện ai
  rester demeurer sur la bonne bouche
  ăn ít ngon nhiều (thà ăn ít mà giữ được dư vị)
  [[sôter]] les morceaux de la bouche
  bóp mồm bóp miệng
  ta bouche bébé
  (thân mật) im miệng đi
  voler de bouche en bouche
  truyền miệng từ người này sang miệng người khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X