• Ngoại động từ

  Muốn
  Je veux boire
  tôi muốn uống
  Vous aurez tout ce que vous voudrez
  anh sẽ có tất cả những cái anh muốn
  Je voudrais vous parler en particulier
  tôi muốn nói riêng với anh
  Je veux de meilleurs livres
  tôi muốn có những sách hay hơn
  Monsieur veut-il une friction
  ông có muốn gội đầu xoa nước thơm không ạ?
  Il veut pleuvoir
  (tiếng địa phương) trời muốn mưa
  Đòi hỏi phải
  La vigne veut de grands soins
  cây nho đòi hỏi phải chăm sóc nhiều
  Tout cela voudra du temps
  (từ cũ, nghĩa cũ) tất cả cái đó đòi hỏi phải có thì giờ
  Muốn chừng
  Ce bois ne veut pas br‰ler
  củi này muốn chừng không cháy
  Dường như muốn là, dường như định là
  Le hasard voulut qu'ils ne fussent point réunis
  sự tình cờ dường như muốn là họ không được sum họp
  Cho là
  Il veut que je sois paresseux
  nó cho là tôi lười
  comment voulez-vous que je fasse
  biết làm thế nào được?
  faire de quelqu'un ce qu'on veut
  có ảnh hưởng đối với ai, có quyền hành đối với ai
  je veux!
  (thông tục) tất nhiên là thế!
  ne pas savoir ce qu'on veut savoir
  savoir
  qu'est-ce que vous voulez
  phải thế thôi, không khác được
  que veux-tu que voulez-vous
  biết làm thế nào; đành vậy
  sans le vouloir
  không cố ý, do vô ý, lỡ ra
  savoir ce que parler veut dire
  hiểu ý nghĩa thầm kín của một lời nói
  s'en vouloir de
  hối hận về
  si l'on veut
  dù muốn thế, nhưng...
  si tu veux si vous voulez
  dù anh muốn thế, nhưng cũng...
  tant que vous voudrez
  muốn bao nhiêu cũng được
  veuillez Monsieur
  xin ông vui lòng..., xin mời ông...
  voudriez-vous bien
  xin anh (ông...) làm ơn...
  vouloir bien bien vouloir bien
  bien
  vouloir dire dire
  dire
  vouloir du bien du mal à quelqu'un
  mong điều hay điều dở cho ai
  vouloir quelque chose de quelqu'un
  mong ai giúp điều gì

  Nội động từ

  Bằng lòng nhận
  Je ne veux pas de lui pour collaborateur
  tôi không bằng lòng nhận anh ta làm người cộng tác
  en vouloir à la vie de quelqu'un
  muốn ám sát ai
  en vouloir à quelque chose
  chỉ rình lấy cái gì
  Il en veut à votre argent
  �� nó chỉ rình lấy tiền của anh
  en vouloir à quelqu'un
  oán giận ai
  ne m'en veux pas ne m'en voulez pas
  đừng có oán giận tôi nhé
  s'en vouloir de
  tự trách mình
  Phản nghĩa Refuser.

  Danh từ giống đực

  Ý muốn
  Votre vouloir sera le mien
  ý muốn của anh là của bản thân tôi
  bon vouloir
  thiện ý
  mauvais vouloir
  sự ngại khó, sự không muốn làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X