• Nội động từ

  Bay
  Animaux capables de voler
  động vật bay được
  Pilote qui cesse de voler
  phi công thôi không bay nữa
  Flèche qui vole
  tên bay
  le vent fait voler la poussière
  gió làm bay bụi
  Chạy như bay
  Ce cheval vole
  con ngựa này chạy như bay
  Voler au secours de quelqu'un
  chạy như bay đi cứu ai
  Truyền nhanh
  Cette nouvelle vole de bouche en bouche
  tin ấy truyền nhanh từ người này qua người khác
  (văn học) thấm thoắt
  Le temps vole
  thời gian thấm thoắt
  on entendrait voler une mouche
  lặng như tờ
  voler de ses propres ailes aile
  aile
  vouloir voler avant d'avoir des ailes
  chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng

  Ngoại động từ

  Đuổi bắt (nói về chim săn)
  Vautour volant un lièvre
  chim ưng đuổi bắt con thỏ
  Ăn trộm, ăn cắp
  Voler une montre
  ăn cắp một đồng hồ
  Voler un secret
  ăn cắp một bí mật
  Bóc lột
  Marchand qui vole un acheteur
  người bán hàng bóc lột người mua
  ne l'avoir pas volé
  (thân mật) đáng kiếp, đáng đời
  qui vole un oeuf vole un boeuf
  ăn cắp quen thân; bé ăn trộm trứng, lớn ăn trộm gà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X