• Thông dụng

  Động từ
  propose; to suggest

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  proposal
  propose
  request
  giấy đề nghị mua vật
  request for supply

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  move
  offer
  chấp nhận một đề nghị
  take up an offer
  chấp nhận một đề nghị
  take up an offer (to..)
  danh sách để nghị riêng
  offer list
  gạt bỏ, bác bỏ một lời đề nghị
  turn down an offer
  sự đề nghị kết hợp đồng
  offer of a contract
  đề nghị bồi thường (để đền cho một lỗi lầm đã phạm)
  offer of amends
  đề nghị đưa ra trong việc tiếp quản
  two-tier tender offer
  proposal
  chấp nhận đề nghị
  acceptance of proposal
  sự chấp nhận đề nghị
  acceptance of proposal
  sự đề nghị giá
  price proposal
  sự đề nghị lại
  counter proposal
  đề nghị bảo hiểm
  proposal of insurance
  đề nghị thiết thực khả thi
  practical proposal
  proposition
  tender
  đề nghị đưa ra trong việc tiếp quản
  two-tier tender offer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X