• Thông dụng

  How much; how many
  cái máy vi tính này trị giá bao nhiêu
  how much does this micro-computer cost?
  anh được bao nhiêu điểm
  how many marks did you get?
  anh bao nhiêu tuổi
  how old are you?
  cái hồ bơi này sâu bao nhiêu
  how deep is this swimming-pool?
  bức tường này cao bao nhiêu
  how high is this wall?
  Any, any number, any amount
  bao nhiêu cũng được
  Any amount can do
  So much, so many
  vinh dự bao nhiêu lớp người trẻ của thời đại Hồ Chí Minh
  so much honour for the youth of the Ho Chi Minh era!
  ngần ấy năm tháng bao nhiêu chuyện
  so many months and years, so many events
  Dân như mình như nước Lực lượng bao nhiêu nhờ dân hết
  "The people are like fish, we are like water. Whatever strength there is wholly depends on the people"
  Not much
  không đáng bao nhiêu
  it is not worth much

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  how many

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X