• Thông dụng

  Tính từ

  Diagonal, bias, slanting, oblique
  cắt chéo mảnh vải
  to cut a piece of cloth on the bias
  nhảy chéo sang một bên
  to jump obliquely sideways
  đập chéo bóng
  to drive the ball obliquely
  Crossed, crosswise, crisscross
  đường ngang ngõ tắt chéo nhau như mắc cửi
  sideways and lanes crisscross like a weaving pattern
  đan chéo
  To knit crosswise, to plait crosswise
  bắn chéo cánh sẻ
  to fire crosswise, to lay a cross fire

  Danh từ

  Diagonal cloth
  vải chéo
  diagonal cotton cloth, twill
  lụa chéo
  diagonal silk
  Bias piece
  buộc vào chéo khăn
  to tie (something) to the bias piece of a headkerchief, to tie (something) to a corner of a handkerchief
  khăn chéo
  a headkerchief cut on the bias, a triangular headkerchief
  đường chéo
  a diagonal
  mảnh ruộng chéo
  a bias-shaped plot of field, a triangular field

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  crossed
  bộ khuếch đại trường chéo
  crossed-field amplifier
  thiết bị trường chéo
  crossed-field device
  đồng cấu chéo
  crossed homomorphism

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  skew
  cầu chéo
  skew bridge
  cầu xiên/cầu chéo
  Skew bridge/Skewed bridge
  cống chéo
  skew culvert
  góc chéo
  skew angle
  trục chéo nhau
  skew shafts
  paddle
  máy trộn bêtông kiểu bơi chèo
  paddle concrete mixer
  máy trộn bơi chèo
  paddle mixer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X