• Thông dụng

  Diary

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  date-book
  journal
  sổ nhật điện tử
  e-journal (electronicjournal)
  log

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  appointments diary
  day books
  diary
  journal
  chứng từ sổ nhật
  journal voucher
  sổ nhật (kế toán)
  journal account
  sổ nhật bán hàng
  sale journal
  sổ nhật bán hàng
  sales journal
  số nhật bán hàng phục chế
  autographic sale journal
  sổ nhật chi tiền mặt
  cash payments journal
  sổ nhật chia cột
  split column journal
  sổ nhật chung
  general journal
  sổ nhật chuyên biệt
  special journal
  sổ nhật cột đặc biệt
  special column journal
  sổ nhật loại đặc biệt
  special journal
  sổ nhật mua hàng
  purchase journal
  sổ nhật nhiều cột
  columnar journal
  sổ nhật phân lục
  journal day book
  sổ nhật phí tổn
  cost journal
  sổ nhật phiếu khoán
  note journal
  sổ nhật sang tên cổ phiếu
  transfer journal
  sổ nhật tập trung
  general journal
  sổ nhật thu chi đặc biệt
  special journal
  sổ nhật thu tiền mặt
  cash receipt journal
  số nhật đơn
  simple journal
  số nhật đơn giản
  simple journal
  sổ nhật đơn giản
  simple journal
  vào sổ nhật
  journal ledger
  personal organizer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X