• Viser
  Nhằm vào đích bắn
  viser le but et tirer
  Điều nhận xét ấy không nhằm ai cả
  cette remarque ne vise personne
  Être juste
  Đã tin điều trước ắt nhằm điều sau Nguyễn Du
  si on croit à l'ancienne prédiction la nouvelle doit être juste
  Tomber juste
  Lễ Phục sinh nhằm vào ngày mồng một tháng
  les Pâques tombent juste le premier avril
  Visant à; en vue de; dans le but; de afin de
  Nhiệt tình lao động nhằm góp phần mình vào công cuộc xây dựng lại đất nước
  travailer avec beaucoup de zèle afin d'apporter sa part dans la reconstruction du pays

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X