• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 18:14, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Verbal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:00, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acuity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ambulatory(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:57, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palsy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cerebral(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:51, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quadriplegia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:46, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Spastic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:21, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Democrat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:19, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vanquish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:16, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Defiant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:12, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Doggedness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:06, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Scrutiny(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:03, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Legislature(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:00, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Headwind(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:55, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Senator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:52, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Relevancy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:48, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pundit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:04, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Accordance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:00, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Parental(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:48, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Initiate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:42, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Follow-up(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aftercare(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:10, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reconciliation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:34, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pass-through(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:18, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Inconclusive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Medication(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:32, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Advancement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Inlay(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:52, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Onlay(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:41, ngày 24 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Periodontics(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:28, ngày 24 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Periodontal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:23, ngày 24 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Scaling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:55, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Debridement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:28, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Palliative(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:37, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Molar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:36, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sealant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:27, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Series(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:25, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Consecutive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:22, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Panoramic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:19, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bitewing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:37, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Fluoride(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:33, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Deductible(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:06, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Permanence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:04, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Permanency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:33, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Impeccable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:20, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Probability(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:09, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Highlight(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:20, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Liechtenstein(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:18, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Montenegro(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:16, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) San Marino(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X