• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">help</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">'help</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  02:45, ngày 26 tháng 11 năm 2008

  /'help/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích
  to need someone's help
  cần sự giúp đỡ của ai
  to give help to someone
  giúp đỡ ai
  to cry (call) for help
  kêu cứu, cầu cứu
  help! help!
  cứu (tôi) với! cứu (tôi) với
  by help of
  nhờ sự giúp đỡ của
  it is a great help
  cái đó giúp ích được rất nhiều
  Phương cứu chữa, lối thoát
  there is no help for it
  chuyện này thật vô phương cứu chữa
  Phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm, người giúp việc trong nhà
  lady help
  người giúp việc bà chủ nhà
  Mother's help
  Bà bảo mẫu


  Ngoại động từ

  Giúp đỡ, cứu giúp
  to help someone out of a difficulty
  giúp ai ra khỏi hoàn cảnh khó khăn
  to help someone across a stream
  giúp ai đi qua dòng suối
  Đưa mời (đồ ăn, thức uống)
  let me help you to some more wine
  xin cho phép tôi rót thêm rượu vang ông xơi
  help yourself
  xin mời ông xơi
  Nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa
  I could not help laughing
  tôi không tài nào nín cười được
  I could not help it
  tôi không thể nào đừng được, tôi không thể nào làm khác được
  it can't be helped
  thật là vô phương, không còn cách gì cứu chữa được nữa
  Don't be longer more than you can help
  Chừng nào có thể đừng được thì tránh ở lâu; tránh ở lâu chừng nào hay chừng ấy

  Cấu trúc từ

  to help oneself to sth
  tự tiện lấy cái gì, tự tiện dùng cái gì
  I hope you won't help yourself to my motorbike
  mong rằng anh đừng tự tiện lấy xe của tôi đi
  God/Heaven help sb
  cầu Chúa phù hộ cho ai
  to help a lame dog over a stile
  giúp ai trong cơn hoạn nạn
  a helping hand
  sự tiếp cứu, sự giúp đỡ
  so help me
  tôi xin thề

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần hướng dẫn
  phần trợ giúp
  trợ giúp
  Tham khảo

  Xây dựng

  giúp

  Kỹ thuật chung

  hỗ trợ

  Kinh tế

  sự giúp đỡ
  Tham khảo
  • help : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Aid, assist, lend a hand, support, serve; succour: Let mehelp you carry that package, Mrs Smith. His charitable effortshave long helped the poor. 2 relieve, alleviate, mitigate,improve, facilitate, ease, better, remedy, cure: Complainingabout it won't help the situation.
  Stop, refrain from, avoid,eschew, resist, keep from, forbear, escape: I know it was asecret but I couldn't help telling Sam.
  Assist, serve,advise, inform: May I help you, sir?
  Help oneself.appropriate, take, arrogate, commandeer, expropriate; steal,purloin, usurp, plagiarize, pirate, Colloq pinch, lift, Britnick, US boost: She helped herself to some money from the till.
  N.
  Aid, support, succour, assistance: I need help insolving this problem.
  Employee(s), worker(s), staff,helper(s), hand(s), assistant(s), labourer(s), domestic(s),servant(s), Brit daily (help): We have to hire more help tofinish on time.
  Supporter, aide, assistant, helper: You havebeen a great help to me.
  Relief, remedy, cure, balm: Thisointment has been a great help in stopping the itching.

  Oxford

  V. & n.
  V.tr.
  Provide (a person etc.) with the meanstowards what is needed or sought (helped me with my work; helpedme (to) pay my debts).
  (foll. by up, down, etc.) assist orgive support to (a person) in moving etc. as specified (helpedher into the chair; helped him on with his coat).
  (oftenabsol.) be of use or service to (a person) (does that help?).
  Contribute to alleviating (a pain or difficulty).
  Prevent orremedy (it can't be helped).
  (usu. with neg.) a tr. refrainfrom (can't help it; could not help laughing). b refl. refrainfrom acting (couldn't help himself).
  Tr. (often foll. by to)serve (a person with food) (shall I help you to greens?).
  N.1 the act of helping or being helped (we need your help; came toour help).
  A person or thing that helps.
  A domesticservant or employee, or several collectively.
  A remedy orescape (there is no help for it).
  Take without seeking help or permission. help a person out givea person help, esp. in difficulty. so help me (or help me God)(as an invocation or oath) I am speaking the truth.
  Helper n.[OE helpan f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X