• Thông dụng

  Danh từ

  Thái độ, cách đối xử; cách cư xử, cách ăn ở; tư cách đạo đức
  good behaviour
  tư cách đạo đức tốt
  Cách chạy (máy móc); tác động (chất...)

  Cấu trúc từ

  to be one's good (best) behaviour
  gắng có thái độ tốt, gắng đối xử tốt; hết sức thận trọng giữ gìn trong cách đối xử sao cho đúng đắn
  to put someone on his best behaviour
  tạo điều kiện cho ai có thể tu tỉnh lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dáng điệu; cách xử lý, chế độ
  asymptoic(al) behaviour
  (giải tích ) dáng điệu tiệm cận
  boundary behaviour
  dáng điệu ở biên
  expectation behaviour
  (xác suất ) dáng điệu trung bình
  goal-seeking behaviour
  (điều khiển học ) dáng điệu hướng đích
  linear behaviour
  dáng điệu tuyến tính
  transient behaviour
  chế độ chuyển tiếp

  Xây dựng

  sự đối xử

  Kỹ thuật chung

  chế độ
  dáng điệu
  asymptotic (al) behaviour
  dáng điệu ở biên
  asymptotic (al) behaviour
  dáng điệu tiệm cận
  boundary behaviour
  dáng điệu ở biên
  expectation behaviour
  dáng điệu trung bình
  goal seeking behaviour
  dáng điệu hướng đích
  line of behaviour
  tuyến dáng điệu
  linear behaviour
  dáng điệu tuyến tính
  động thái
  fatigue behaviour
  động thái mỏi
  fire behaviour
  động thái cháy
  helicopter behaviour
  động thái của trực thăng
  linear behaviour
  động thái tuyến tính
  long-term behaviour
  động thái dài hạn
  responsive behaviour
  động thái phản ứng
  tendency behaviour
  động thái bám dính
  transient behaviour
  động thái chuyển tiếp
  wear behaviour
  động thái ăn mòn
  hành vi
  behaviour for any input
  hành vi với đầu vào bất kỳ
  behaviour pattern
  mẫu hành vi
  independence in behaviour
  tính độc lập về hành vi
  morphologic behaviour
  hành vi hình thái học
  multiphase behaviour
  hành vi đa pha
  responsive behaviour
  hành vi (tác động) phản ứng
  responsive behaviour
  hành vi phản ứng
  serial behaviour
  hành vi nối tiếp
  sự biến diễn
  transient behaviour
  sự biến diễn nhất thời
  sự làm việc
  clastic-plastic behaviour
  sự làm việc mềm dẻo
  tính chất
  multiphase behaviour
  tính chất nhiều pha
  nonNewtonian behaviour
  tính chất phi Newton
  oil behaviour
  tính chất của dầu
  refrigerant behaviour
  tính chất (của) môi chất lạnh
  refrigerant behaviour
  tính chất môi chất lạnh
  tính năng
  behaviour (ofstructure)
  tính năng kết cấu
  tác động
  responsive behaviour
  hành vi (tác động) phản ứng

  Kinh tế

  cách ứng xử (của khách hàng)
  hành vi
  behaviour approach
  phương pháp nghiên cứu hành vi
  behaviour enterprise
  hành vi xí nghiệp
  behaviour of credit
  hành vi tín dụng
  behaviour of production
  hành vi sản xuất
  buying behaviour
  hành vi mua
  economic behaviour
  hành vi kinh tế
  interactive behaviour
  hành vi tương hỗ
  non-economic behaviour
  hành vi phi kinh tế
  stable standard of behaviour
  tiêu chuẩn hành vi ổn định
  theory of consumer's behaviour
  thuyết hành vi người tiêu dùng
  theory of market behaviour
  thuyết hành vi thị trường
  thái độ
  consumer buying behaviour
  thái độ mua của người tiêu dùng
  satisfying behaviour
  thái độ thỏa hiệp
  strategic behaviour
  thái độ chiến lược (của công ty hay cá nhân)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X