• (đổi hướng từ Buying)
  /bai/

  Thông dụng

  Động từ

  Mua
  (nghĩa bóng) trả bằng giá; đạt được, được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)
  Mua chuộc, đút lót, hối lộ (ai)

  Danh từ

  (thông tục)
  Sự mua
  Vật mua
  a good buy
  món hời

  Cấu trúc từ

  to buy back
  mua lại (cái gì mình đã bán đi)
  to buy in
  mua trữ
  to buy in coal for the winter
  mua trữ than cho mùa đông
  Mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)
  (từ lóng) mua chức tước; xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức...)
  to buy into
  mua cổ phần (của công ty...)
  to buy off
  đấm mồm, đút lót
  to buy out
  trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản
  to buy over
  mua chuộc, đút lót
  to buy up
  mua sạch, mua nhẵn, mua toàn bộ
  to buy a pig in a poke
  Xem pig
  I'll buy it
  (từ lóng) tớ xin chịu, tớ không biết (để trả lời một câu đố, hay một câu hỏi)

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) mua

  Kỹ thuật chung

  mua

  Kinh tế

  tạo
  tậu
  thứ mua tậu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X