• /'klærifai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lọc, gạn
  Làm cho sáng sủa dễ hiểu

  Nội động từ

  Trong ra, sạch ra
  Trở thành sáng sủa dễ hiểu (văn)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm sạch
  làm trong
  lắng trong
  lọc

  Giải thích EN: To clear a liquid of suspended particles through filtration, centrifugation, or the addition of an enzyme.

  Giải thích VN: Làm sạch các hạt huyền phù khỏi một chất lỏng qua quá trình lọc, quay ly tâm, hay thêm một enzym.

  Kinh tế

  sự trong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X