• /kəm´pail/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Biên soạn, sưu tập tài liệu
  (tin học) biên dịch

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  biên vẽ
  sưu tập

  Kỹ thuật chung

  biên dịch
  byte-compile
  biên dịch byte
  clean compile
  biên dịch không lỗi
  compile duration
  thời gian biên dịch
  compile duration
  thời khoảng biên dịch
  compile phase
  pha biên dịch
  compile time
  thời gian biên dịch
  compile time array
  mảng thời gian biên dịch
  compile-time table or array
  bảng hoặc mảng thời gian biên dịch
  biên soạn
  compile hour
  giờ biên soạn
  compile time
  thời gian biên soạn
  kết hợp
  dịch
  byte-compile
  biên dịch byte
  clean compile
  biên dịch không lỗi
  compile (vs)
  biên dịch
  compile duration
  khoảng thời gian dịch
  compile duration
  thời gian biên dịch
  compile duration
  thời khoảng biên dịch
  compile phase
  pha biên dịch
  compile time
  thời gian biên dịch
  compile time array
  mảng thời gian biên dịch
  compile-time table or array
  bảng hoặc mảng thời gian biên dịch
  lập
  thông dịch
  tập hợp

  Kinh tế

  biên soạn
  sưu tầm tài liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X