• /dju´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng thời gian mà một sự việc tồn tại
  for the duration of the war
  trong thời gian chiến tranh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khoảng thời gian
  duration of selection
  thời gian chọn
  averge duration of life
  (thống kê ) tuổi thọ trung bình
  digit duration
  khoảng thời gian của một chữ số
  pulse duration
  bề rộng của xung
  reading duration
  thời gian đọc


  Cơ - Điện tử

  Khoảng thời gian, thời hạn

  Hóa học & vật liệu

  thời khoản

  Xây dựng

  độ lâu

  Điện

  thời gian xung

  Giải thích VN: Khoảng cách thời gian giữa luc đầu và lúc cuối ngay lúc khuếch đại xung động đạt tột đỉnh.

  Kỹ thuật chung

  khoảng thời gian
  assemble duration
  khoảng thời gian hợp ngữ
  compile duration
  khoảng thời gian dịch
  compiling duration
  khoảng thời gian biên dịch
  digit duration
  khoảng thời gian số
  duration of a modulation peak
  khoảng thời gian đỉnh biến điệu
  duration of a wavefront
  khoảng thời gian đầu sóng
  duration of interruptions
  khoảng thời gian cúp
  duration of interruptions
  khoảng thời gian ngắt
  fading duration
  khoảng thời gian fađinh
  flash duration
  khoảng thời gian chớp sáng
  frame duration
  khoảng thời gian mành
  nominal duration of a line (TV)
  trị số khoảng thời gian của đường màn hình
  Protection Switching Duration (PSD)
  khoảng thời gian chuyển mạch bảo vệ
  pulse duration
  khoảng thời gian xung
  response duration
  khoảng thời gian đáp ứng
  response duration
  khoảng thời gian trả lời
  run duration
  khoảng thời gian chạy
  signal duration
  khoảng thời gian tín hiệu
  stop element duration
  khoảng thời gian phần tử ngừng
  translate duration
  khoảng thời gian chạy dịch (chuyển đổi)
  độ bền lâu
  thời khoảng
  call duration
  thời khoảng cuộc gọi
  compile duration
  thời khoảng biên dịch
  critical duration
  thời khoảng tới hạn
  load duration curve
  đường cong thời khoảng (phụ) tải
  PDM (pulseduration modulation)
  sự điều biến thời khoảng xung
  pulse duration frequency
  tần số thời khoảng xung
  pulse duration modulation (PDM)
  điều biến thời khoảng xung
  pulse-duration modulation (PDM)
  sự điều biến thời khoảng xung
  ringing duration
  thời khoảng rung chuông
  tuổi thọ
  average duration of file
  tuổi thọ trung bình
  average duration of life
  tuổi thọ trung bình
  duration curve
  đường cong tuổi thọ
  long-duration test
  sự thí nghiệm tuổi thọ

  Kinh tế

  thời gian
  duration of a lease
  thời gian cho thuê
  duration of agreement
  thời gian hữu hiệu của hiệp định
  duration of contract
  thời gian hữu hiệu của hợp đồng
  duration of freezing duration
  thời gian làm lạnh đông
  storage duration
  thời gian bảo quản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X