• (đổi hướng từ Constituting)
  /ˈkɒn.stɪ.tju:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cấu tạo, tạo thành
  to constitute someone's happiness
  tạo hạnh phúc cho ai
  twelve months constitute a year
  mười hai tháng (tạo) thành một năm
  Thiết lập, thành lập
  to constitute a tribunal
  thiết lập toà án
  Chỉ định, uỷ nhiệm
  to constitute someone arbitrator
  uỷ nhiệm ai làm trọng tải
  they constituted him president
  ông ta được chỉ định làm chủ tịch
  to be strongly constituted
  khoẻ, có thể chất khoẻ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cấu tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X