• /n. ˈkɒmpləmənt ; v. ˈkɒmpləˌmɛnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần bù, phần bổ sung
  (quân sự) quân số đầy đủ
  Ship's complement
  Quân số đầy đủ cần cho công tác trên tàu
  (ngôn ngữ học) bổ ngữ
  (toán học) phần bù (góc...)
  (sinh vật học) thể bù, bổ thể

  Ngoại động từ

  Bù cho đầy đủ, bổ sung

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần bù // bổ sung, dùng làm phần bù
  complement with respect to 10
  bù cho đủ 10
  complement of an are
  cung bù, phần bù của một cung
  complement ofan event
  phần bù của một biến cố; biến đối lập
  complement of a set
  phần bù của một tập hợp
  algebraic complement
  phần bù đại số
  orthogonal complement
  phần bù trực giao

  Y học

  bổ thề

  Điện lạnh

  phần bù (bổ sung)

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  bit-wise complement
  sự bổ sung từng bit
  cable complement
  phần bổ sung cáp
  complement base
  cơ sở bổ sung
  CoMplement Carry flag (CMC)
  cờ mang bổ sung
  complement of the square
  bổ sung cho thành hình vuông
  complement operator
  thao tác viên bổ sung
  instruction complement
  phần bổ sung lệnh
  phần bổ sung
  cable complement
  phần bổ sung cáp
  instruction complement
  phần bổ sung lệnh
  phần thêm
  phần bù
  algebraic complement
  phần bù đại số
  arithmetic complement
  phần bù số học
  complement of a circular arc
  phần bù của một cung tròn
  complement of a set
  phần bù của một tập hợp
  complement of an angle
  phần bù của một góc
  complement of an arc
  phần bù của một cung
  complement of an event
  phần bù của một biến cố
  complement on one
  phần bù theo một
  complement on ten
  phần bù theo mười
  complement on two
  phần bù theo hai
  complement on-nine
  phần bù theo chín
  logical complement
  phần bù logic
  orthogonal complement
  phần bù trực giao
  radix complement
  phần bù cơ số
  ten's complement
  phần bù mười
  true complement
  phần bù đúng
  two's complement
  phần bù hai
  phụ

  Kinh tế

  hàng bổ trợ
  phần bổ sung
  phần bù
  số người biên chế quy định (trên tàu)
  số nhân viên quy định trên tàu

  Địa chất

  tổ, đội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X