• Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) thập phân
  decimal number
  số thập phân
  decimal fraction
  phân số thập phân
  decimal point
  dấu đặt sau số đơn vị khi ghi phân số thập phân
  decimal system
  hệ thập phân

  Danh từ

  (toán học) phân số thập phân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số thập phân
  circulating decimal, peroidical decimal
  số thập phân tuần hoàn
  finite decimal
  số thập phân hữu hạn
  ifninite decimal
  số thập phân vô hạn
  mixed decimal
  số thập phân hỗn tạp
  non-terminating decimal
  số thập phân vô hạn
  signed decimal
  số thập phân có dấu
  terminating decimal
  số thập phân hữu hạn

  Kỹ thuật chung

  số lẻ
  số thập phân
  accurate to five decimal places
  chính xác đến năm số thập phân
  Binary Coded Decimal (ATM) (BCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân
  Binary Coded Decimal Interchange Code (BCDIC)
  mã trao đổi của số thập phân mã hóa nhị phân
  binary-coded decimal (BCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân
  circulating decimal
  số thập phân tuần hoàn
  circulating decimal, periodical decimal
  số thập phân tuần hoàn
  coded decimal number
  số thập phân chia mã hóa
  decimal constant
  hằng số thập phân
  decimal fraction
  phân số thập phân
  decimal location
  hàng số thập phân
  decimal location
  hằng số thập phân
  decimal number system
  hệ thống số thập phân
  decimal radix
  cơ số thập phân
  division by a decimal
  chia một số thập phân
  Extended Binary Coded Decimal (EBCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân mở rộng
  Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)
  mã trao đổi mở rộng của số thập phân được mã hóa bằng nhị phân
  finite decimal
  số thập phân hữu hạn
  floating decimal
  số thập phân động
  infinite decimal
  số thập phân vô hạn
  mixed decimal
  số thập phân hỗn tạp
  No. of decimal places
  số chữ số thập phân
  non-terminating decimal
  số thập phân vô hạn
  periodic decimal
  số thập phân tuần hoàn
  periodical decimal
  số thập phân tuần hoàn
  recurring decimal
  số thập phân lặp lại
  recurring decimal
  số thập phân tuần hoàn
  repeating decimal
  số thập phân lặp lại
  repeating decimal
  số thập phân tuần hoàn
  signed decimal
  số thập phân có dấu
  Telephony Binary Coded Decimal (TBCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân của điện thoại
  terminating decimal
  số thập phân hữu hạn

  Kinh tế

  phân số thập phân
  thập phân
  decimal classification
  sự phân nhóm thập phân
  decimal coding
  sự mã hóa thập phân
  decimal coinage
  chế độ tiền tệ thập phân
  decimal currency
  tiền tệ thập phân
  decimal filing
  cách sắp xếp thập phân
  decimal fraction
  số thập phân
  decimal numeration
  cách đếm (theo hệ thống) thập phân
  decimal system
  hệ thống thập phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X