• /ˈbaɪnəri , ˈbaɪnɛri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đôi, nhị nguyên, nhị phân
  binary measure
  (âm nhạc) nhịp đôi
  binary operation
  (toán học) phép toán nhị phân
  binary fraction
  (toán học) phân số nhị phân
  binary system, binary notation
  hệ nhị nguyên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hai ngôi

  Điện lạnh

  sao đôi

  Kỹ thuật chung

  hợp kim đôi
  đôi
  nhị nguyên
  binary cubic form
  dạng bậc ba nhị nguyên
  binary fraction
  phân số nhị nguyên
  binary invariance
  bất biến nhị nguyên
  binary operation
  phép toán nhị nguyên
  binary parameter
  thông số nhị nguyên
  binary projective group
  nhóm xạ ảnh nhị nguyên
  binary quadratic form
  dạng toàn phương nhị nguyên
  nhị phân
  ABI (applicationbinary interface)
  giao diện nhị phân ứng dụng
  application binary interface
  giao diện nhị phân ứng dụng
  Application Binary Interface (ABI)
  giao diện nhị phân ứng dụng
  Application Binary Interface (ABI)
  ứng dụng giao diện nhị phân
  assumed binary unit
  đơn vị nhị phân giả định
  atob (ASCIIto binary)
  chuyển đổi mã ASCII thành nhị phân
  B tree (binarytree)
  cây nhị phân
  BCS (binarycompatibility standard)
  tiêu chuẩn tương thích nhị phân
  binary accumulator
  bộ cộng nhị phân
  binary accumulator
  tích lũy viên nhị phân
  binary adder
  bộ cộng nhị phân
  binary adder
  máy cộng nhị phân
  binary addition
  phép cộng nhị phân
  binary arithmetic
  số học nhị phân
  binary arithmetic operation
  phép toán số học nhị phân
  binary arithmetic operation
  phối toán số học nhị phân
  binary asynchronous communication
  truyền thông đồng bộ nhị phân
  binary automatic computer
  máy tính tự động nhị phân
  binary axis
  trục nhị phân
  binary Boolean operation
  Phép toán Boole nhị phân
  binary card
  bìa nhị phân
  binary card
  cạc nhị phân
  binary card
  phiếu nhị phân
  binary card
  thẻ nhị phân
  binary card column
  cột bìa nhị phân
  binary carry
  số mang sang nhị phân
  binary cell
  ngăn nhị phân
  binary cell
  ô nhị phân
  binary cell
  ô nhớ nhị phân
  binary cell
  ô (nhớ) nhị phân
  binary cell
  phân tử nhị phân
  binary chain
  chuỗi nhị phân
  binary channel
  kênh nhị phân
  binary character
  ký tự nhị phân
  binary check digit
  chữ số kiểm tra nhị phân
  binary circuit
  mạch nhị phân
  binary code
  mã nhị phân
  binary code column
  cột mã nhị phân
  binary code disk
  đĩa mã nhị phân
  Binary Code Range Time (BCRT)
  thời khoảng của mã nhị phân
  binary coded decimal
  mã thập-nhị phân
  binary coded decimal
  thập phân mã hóa nhị phân
  binary coded decimal
  thập phân mã sang nhị phân
  binary coded decimal
  thập phân sang mã nhị phân
  Binary Coded Decimal (ATM) (BCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân
  Binary Coded Decimal Interchange Code (BCDIC)
  mã trao đổi của số thập phân mã hóa nhị phân
  binary coded decimal system
  hệ thập phân mã hóa nhị phân
  binary coded information
  thông tin mã hóa nhị phân
  Binary Coded Information (BCI)
  thông tin được mã hóa nhị phân
  binary coded set
  tập mã nhị phân
  binary coder
  bộ lập mã nhị phân
  binary coder
  bộ mã hóa nhị phân
  binary coding
  mã hóa nhị phân
  binary coding
  sự mã hóa nhị phân
  binary column
  cột nhị phân
  binary combinational element
  phần tử tổ hợp nhị phân
  binary communication system
  hệ thống truyền thông nhị phân
  binary compatibility standard (BCS)
  tiêu chuẩn tương thích nhị phân
  binary component
  thành phần nhị phân
  binary computer
  máy tính nhị phân
  binary configuration
  sự cấu hình nhị phân
  binary constant
  hằng nhị phân
  binary constant
  hằng số nhị phân
  binary control
  điều khiển nhị phân
  binary conversion
  biến đổi nhị phân
  binary conversion
  sự chuyển đổi nhị phân
  binary counter
  bộ đếm nhị phân
  binary counter
  mạnh đếm nhị phân
  Binary Counter (BC)
  bộ đếm nhị phân
  binary data
  dữ liệu nhị phân
  binary de-energizing circuit
  mạch khử kích thích nhị phân
  binary decision
  quyết định nhị phân
  Binary Decoder (BD)
  bộ giải mã nhị phân
  binary delay line
  đường trễ nhị phân
  binary device
  thiết bị nhị phân
  binary digit
  con số nhị phân
  binary digit
  ký số nhị phân
  binary digit
  số nhị phân
  Binary Digit (BD)
  chữ số nhị phân
  binary digit (bit)
  bit nhị phân
  binary digit (bit)
  chữ số nhị phân
  Binary Digit (BIT)
  số nhị phân
  binary digit string
  chuỗi chữ số nhị phân
  binary digit string
  dòng bit nhị phân
  binary digital signal
  tín hiệu bằng digital nhị phân
  binary digital signal
  tín hiệu bằng số nhị phân
  binary digital system
  hệ thống số nhị phân
  Binary Discrete (BD)
  rời rạc hóa nhị phân
  binary divider
  bộ chia nhị phân
  binary division
  phép chia nhị phân
  binary dump
  đống rác nhị phân
  binary dump
  sự kết xuất nhị phân
  binary element
  phần tử nhị phân
  binary element string
  chuỗi phần tử nhị phân
  binary encoder
  bộ mã hóa nhị phân
  binary equivalence
  tương đương nhị phân
  binary error rate
  mức sai số nhị phân
  binary error rate (BER)
  suất lỗi nhị phân
  binary exponent
  số mũ nhị phân
  binary field
  trường nhị phân
  Binary File Format (BFF)
  định dạng tệp nhị phân
  binary file transfer
  sự truyền tập tin nhị phân
  Binary File Transfer (BFT)
  chuyển tệp nhị phân
  binary fixed-point number
  số nhị phân dấu chấm động
  binary floating point number
  giá trị nhị phân dấu chấm động
  binary format
  khuôn nhị phân
  binary format
  kiểu dạng nhị phân
  binary format
  dạng thức nhị phân
  Binary Hexadecimal (BINEX)
  hệ cơ số 16 nhị phân
  binary image
  ảnh nhị phân
  binary image data
  dữ liệu ảnh nhị phân
  binary image table
  bảng ảnh nhị phân
  binary image transfer
  chuyển ảnh nhị phân
  binary information
  thông tin nhị phân
  Binary Interchange File Format (BIFF)
  khuôn dạng tệp trao đổi nhị phân
  binary invariance
  bất biến nhị phân
  binary item
  mục nhị phân
  binary large object (BLOB)
  đối tượng nhị phân lớn
  binary line
  dòng nhị phân
  binary linear substitution
  phép thế tuyến tính nhị phân
  binary loader
  bộ nạp nhị phân
  binary loader
  bộ tải nhị phân
  Binary Logarithmic Arbitration Method (BLAM)
  phương pháp phân xử thuật toán nhị phân
  binary logic
  lôgic nhị phân
  binary magnetic core
  lõi từ nhị phân
  binary message
  tin tức nhị phân
  binary mode
  chế độ nhị phân
  binary modulation
  sự biến điệu nhị phân
  binary modulation
  sự điều biến nhị phân
  binary multiplication
  phép nhân nhị phân
  binary multiplier
  bộ nhân nhị phân
  binary notation
  biển diễn nhị phân
  binary notation
  biểu diễn nhị phân
  binary notation
  kí hiệu nhị phân
  binary notation
  ký hiệu nhị phân
  binary notation
  ký pháp nhị phân
  binary notation
  sự biểu diễn nhị phân
  binary number
  số nhị phân
  binary number system
  hệ đếm nhị phân
  binary number system
  hệ thống số nhị phân
  binary numbers
  số nhị phân
  binary numeral
  chữ số nhị phân
  binary numeration system
  hệ thống đếm nhị phân
  binary operation
  phép toán nhị phân
  binary operation
  vận hành nhị phân
  binary operator
  toán tử nhị phân
  Binary Output (BO)
  đầu ra nhị phân
  binary pattern
  dạng nhị phân
  binary pattern
  mẫu nhị phân
  binary phase shift keying (BPSK)
  đánh tín hiệu dịch pha nhị phân
  Binary Phase-Shift Keying (BPSK)
  khóa dịch pha nhị phân
  binary point
  dấu chấm nhị phân
  binary point
  dấu phẩy nhị phân
  binary protocol
  quy ước nhị phân
  binary punch card
  phiếu đục lỗ theo nhị phân
  binary punch card
  thẻ đục lỗ theo nhị phân
  binary reaction
  phản ứng nhị phân
  binary relation
  hệ thức nhị phân
  binary representation
  biển diễn nhị phân
  binary representation
  ký hiệu nhị phân
  binary representation
  phép biểu diễn nhị phân
  binary representation
  sự biểu diễn nhị phân
  binary ring
  vành đếm nhị phân
  binary ring
  vòng nhị phân
  binary row
  hàng nhị phân
  binary scale
  hệ thống nhị phân
  binary scaler
  bộ đếm nhị phân
  binary scaler
  máy đếm nhị phân
  binary search
  phép tìm kiếm nhị phân
  binary search
  sự tìm kiếm nhị phân
  binary search procedure
  thủ tục tìm kiếm nhị phân
  binary search tree
  cấu trúc tìm kiếm nhị phân
  binary search tree
  cây tìm kiếm nhị phân
  binary separation
  tách nhị phân
  binary sequence
  dãy nhị phân
  binary serial signaling rate
  tốc độ phát tín hiệu nhị phân
  binary serial signaling rate
  tốc độ tín hiệu dãy nhị phân
  binary shift
  dịch chuyển nhị phân
  binary shift
  sự chuyển dịch nhị phân
  binary signaling
  tạo tín hiệu nhị phân
  binary signalling
  sự báo hiệu nhị phân
  binary sort
  sắp xếp nhị phân
  binary sort
  sự sắp xếp nhị phân
  binary stream
  dòng nhị phân
  binary subtraction
  phép trừ nhị phân
  binary subtractor
  bộ trừ nhị phân
  binary switching chain
  chuỗi chuyển mạch nhị phân
  binary symmetric channel
  kênh đối xứng nhị phân
  binary synchronous
  đồng bộ nhị phân
  binary synchronous communication
  truyền thông đồng bộ nhị phân
  Binary Synchronous Communication protocol (BISYNC-IBM) (BSC)
  Giao thức truyền thông đồng bộ nhị phân (BISYNC-IBM)
  Binary Synchronous Communications (BISYNC)
  truyền thông đồng bộ nhị phân
  binary synchronous communications (BSC/BISYNC)
  truyền thông đồng bộ nhị phân
  Binary Synchronous Control (BSC)
  điều khiển đồng bộ nhị phân
  binary synchronous protocol
  giao thức đồng bộ nhị phân
  binary synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ nhị phân
  binary system
  hệ nhị phân
  binary system
  hệ thống nhị phân
  Binary Time Code (BTC)
  mã thời gian nhị phân
  binary tree (B-tree)
  cây nhị phân
  binary value
  giá trị nhị phân
  binary variable
  biến nhị phân
  binary weight
  trọng lượng nhị phân
  binary zero
  số không nhị phân
  binary-coded decimal (BCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân
  binary-coded decimal code
  được mã hóa nhị phân
  binary-coded set
  tập mã hóa nhị phân
  binary-file transfer
  chuyển tệp nhị phân
  binary-image transfer
  sự truyền ảnh nhị phân
  binary-to-decimal converter
  máy biến nhị phân-thập phân
  BISYNC (binarysynchronous communications)
  sự truyền thông đồng bộ nhị phân
  BLOB (binarylarge object)
  đối tượng nhị phân lớn
  BLOB (binaryobject)
  đối tượng nhị phân lớn
  BPSK (binaryphase-shift keying)
  BPSK nhị phân
  BPSK (binaryphase-shift keying)
  khóa dịch pha nhị phân
  column binary
  cột mã nhị phân
  column binary
  nhị phân theo cột
  column binary card
  thẻ có cột mã nhị phân
  cyclic binary code
  mã nhị phân toàn phần
  decimal-binary switch
  chuyển mạch thập-nhị phân
  equivalent binary digit
  chữ số nhị phân tương đương
  Extended Binary Coded Decimal (EBCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân mở rộng
  Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)
  mã trao đổi mở rộng của số thập phân được mã hóa bằng nhị phân
  fraction binary
  nhị phân phần lẻ
  linear binary sequence generator
  bộ sinh chuỗi nhị phân tuyến tính
  Multipoint Binary File Transfer (MBFT)
  truyền tệp nhị phân đa điểm
  natural binary code
  mã nhị phân tự nhiên
  Pseudo - Random Binary Sequence (PRBS)
  chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên
  pseudo-binary
  giả nhị phân
  pure binary numeration system
  hệ đếm nhị phân thuần
  random stem of binary digits
  chuỗi ngẫu nhiên của các số nhị phân
  random stem of binary digits
  chuỗi tình cờ của các số nhị phân
  random stem of binary digits
  dãy ngẫu nhiên của các số nhị phân
  random stem of binary digits
  dãy tình cờ của các số nhị phân
  reflected binary code
  mã nhị phân phản xạ
  regular binary
  nhị phân chính quy
  row binary
  biểu diễn nhị phân theo hàng (của phiếu đục lỗ)
  row binary
  nhị phân theo hàng
  row binary card
  bìa nhị phân theo hàng
  row binary card
  phiếu nhị phân theo hàng
  row binary representation
  biểu diễn nhị phân theo dòng
  straight binary
  nhị phân tiêu chuẩn
  symmetric binary channel
  kênh nhị phân đối xứng
  Telephony Binary Coded Decimal (TBCD)
  số thập phân mã hóa nhị phân của điện thoại
  variable binary scaler
  máy đếm nhị phân biến thiên
  Wabi (Windowsapplication binary interface)
  giao diện nhị phân ứng dụng Windows
  Windows Application Binary Interface (SunSoft) (WABI)
  Giao diện nhị phân ứng dụng Windows (SunSoft)
  Windows application binary Interface (Wabi)
  giao diện nhị phân ứng dụng Windows
  hai cấu tử
  hai thành phần
  binary system
  hệ đôi, hệ hai thành phần
  binary system
  hệ hai thành phần
  hệ nhị phân

  Giải thích VN: Nhị tố, nhị phân trong hệ thống số chỉ có hai loại chữ số là 0 và 1.

  Kinh tế

  đôi
  nhị phân
  binary system
  hệ nhị phân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  lone , single , singular

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X