• /¸di:kɔmpə´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý), (hoá học) sự phân tích; sự phân ly, sự phân huỷ
  thermal decomposition
  sự phân ly bằng nhiệt
  Sự thối rữa, sự làm mục rữa

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thoái biến

  Toán & tin

  sự phân tích, sự khai triển, sự phân hoạch
  decomposition into direct sum
  phân tích thành tổng trực tiếp
  decomposition of a faction
  sự khai triển một phân số
  additive decomposition
  (đại số ) sự phân tích cộng tính
  central decomposition
  (đại số ) sự phân tích trung tâm
  direct decomposition
  sự phân tích trực tiếp
  standard decomposition
  sự phân tích tiêu chuẩn

  Xây dựng

  phép phân tích
  phép khai triển

  Y học

  sự phân hủy, phân ly

  Điện tử & viễn thông

  phân hủy

  Điện lạnh

  sự rã

  Kỹ thuật chung

  phân giải
  decomposition point
  điểm phân giải
  decomposition voltage
  điện áp phân giải
  degree of electrolytic decomposition
  độ phân giải điện ly
  degree of electrolytic decomposition
  mức phân giải điện ly
  oil decomposition
  phân giải dầu
  simple decomposition
  phân giải đơn giản
  thermal decomposition
  phân giải nhiệt
  phong hóa
  sự khai triển
  decomposition of a fraction
  sự khai triển một phân số
  sự phân giải
  sự phân hủy
  aerobic decomposition
  sự phân hủy ưa khí
  decomposition by heat
  sự phân hủy bởi nhiệt
  thermal decomposition
  sự phân hủy do nhiệt
  thermal decomposition
  sự phân hủy nhiệt
  thermal decomposition
  sự phân hủy vì nhiệt
  sự phân ly
  pyrolytic decomposition
  sự phân ly bằng nhiệt
  thermal decomposition
  sự phân ly do nhiệt
  water decomposition under irradiation
  sự phân ly nước khi chiếu xạ
  sự phân rã
  sự phân tích
  additive decomposition
  sự phân tích cộng tính
  central decomposition
  sự phân tích trung tâm
  motion decomposition
  sự phân tích chuyển động
  standard decomposition
  sự phân tích tiêu chuẩn
  sự tan rã
  sự thối rữa
  thối rữa

  Kinh tế

  sự làm thối rữa
  sự phân hủy
  acid decomposition
  sự phân hủy acid
  bacterial decomposition
  sự phân hủy do vi khuẩn

  Địa chất

  =====sự phân hủy, sự phân ly, sự phong hóa (Các sản phẩm thô rơi xuống sườn dốc gọi là sườn tích (đêluvi), nếu bị nước cuốn xuống chân dốc rồi đọng lại gọi là lũ tích (proluvi), nếu bị dòng nước cuốn đi xa mới đọng lại thành bãi bồi gọi là bồi tích (aluvi). Các sản phẩm tàn dư của đá mẹ còn lại tại chỗ gọi là tàn tích (eluvi).) ) =====

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X