• (đổi hướng từ Locations)
  /ləʊˈkeɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vị trí, địa điểm
  Sự xác định vị trí, sự định vị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu đất được cắm để chuẩn bị xây dựng
  (điện ảnh) hiện trường, trường quay ngoài trời
  on location
  quay ở hiện trường, quay ở trường quay ngoài trời (không phải ở trong xưởng phim)
  ( Uc) ấp trại, đồn điền

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự xác định vị trí, sự định vị, vị trí, chuẩn,đường chuẩn

  Cơ khí & công trình

  sự chỉnh thẳng

  Toán & tin

  sự định xứ; (máy tính ) mắt (nhớ); vị trí
  decimal location
  hàng số thập phân
  long storage location
  độ dài ô của một bộ nhớ
  root location
  sự tách các nghiệm
  storage location
  mắt nhớ

  Xây dựng

  sự chọn tuyến

  Kỹ thuật chung

  chuẩn
  địa điểm
  đường chuẩn
  hiện trường
  nơi
  mặt chuẩn
  sự định vị
  accurate location
  sự định vị chính xác
  fault location
  sự định vị sự cố
  precise location
  sự định vị chính xác
  road location
  sự định vị tuyến đường
  sampling location
  sự định vị lấy mẫu
  turn-out location
  sự định vị lưỡi ghi (đường sắt)
  well location
  sự định vị trí giếng
  sự vạch tuyến
  vị trí
  vị trí nhớ

  Kinh tế

  sự cho thuê
  sự định vị
  planned location of industry
  sự định vị trí quy hoạch công nghiệp (của chính phủ)
  sự thuê
  sự xác định vị trí
  vị trí

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  vị trí, sự xác định vị trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X