• /¸ɔ:rien´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự định hướng
  the orientation of career
  sự định hướng nghề nghiệp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự định hướng
  orientation of space
  sự định hướng không gian
  angular orientation
  sự định hướng góc


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự định hướng

  Xây dựng

  sự đặt hướng
  orientation of building
  sự đặt hướng nhà
  orientation of stress
  sự đặt hướng đường phố

  Kỹ thuật chung

  hướng
  absolute orientation
  sự định hướng tuyệt đối
  angular orientation
  sự định hướng góc
  antenna orientation
  sự định hướng của anten
  basal orientation
  sự định hướng (tuyến) chuẩn
  biaxial orientation
  sự định hướng hai trục
  building orientation
  hướng nhà
  correction for building orientation
  sự điều chỉnh theo hướng nhà
  degree of orientation
  độ định hướng
  diamond orientation
  định hướng kim cương
  free orientation
  sự định hướng tự do
  geographical orientation
  hướng địa lý
  landscape orientation
  hướng xoay ngang
  landscape orientation
  định hướng xoay ngang
  landscape page orientation
  định hướng trang phong cảnh
  landscape print orientation
  hướng in ngang
  media orientation
  sự định hướng môi trường
  normal orientation
  sự định hướng chuẩn
  nuclear orientation
  định hướng (của) hạt nhân
  object orientation
  sự định hướng đối tượng
  orientation angle
  góc định hướng
  orientation control
  sự điều khiển định hướng
  orientation effect
  hiệu ứng định hướng
  orientation factor
  hệ số định hướng
  orientation of building
  hướng nhà
  orientation of building
  sự đặt hướng nhà
  orientation of pairs
  sự định hướng cặp ảnh
  orientation of printed page
  hướng của trang in
  orientation of space
  sự định hướng không gian
  orientation of stress
  sự đặt hướng đường phố
  orientation polarization
  phân cực định hướng
  orientation system
  hệ thống định hướng
  orientation variables
  các biến định hướng
  orientation-reversing
  đổi ngược hướng
  page orientation
  hướng in trang
  page orientation
  định hướng trang
  page orientation
  sự định hướng trang (in)
  polar molecule orientation
  định hướng phân tử có cực
  polymer orientation
  sự định hướng polime
  portrait orientation
  hướng dọc
  portrait orientation
  hướng đứng
  portrait orientation
  định hướng kiểu chân dung
  preferred orientation
  định hướng ưu tiên
  preferred orientation
  sự định hướng chọn lựa
  printing orientation
  hướng (giấy) in
  random orientation
  sự định hướng ngẫu nhiên
  Select Character Orientation (SCO)
  chọn định hướng ký tự
  sense of orientation
  chiều định hướng
  spatial orientation
  sự định hướng lập thể
  stability of orientation
  độ ổn định định hướng
  stability of orientation
  sự ổn định định hướng
  stability of orientation
  tính ổn định định hướng
  text orientation
  sự định hướng văn bản
  three-axis orientation
  sự định hướng ba trục
  unrestricted orientation
  sự định hướng tự do
  view orientation matrix
  ma trận hướng hiển thị
  working orientation angle
  góc định hướng làm việc
  Xp orientation
  hướng Xp
  Yp orientation
  hướng Yp
  định hướng
  absolute orientation
  sự định hướng tuyệt đối
  angular orientation
  sự định hướng góc
  antenna orientation
  sự định hướng của anten
  basal orientation
  sự định hướng (tuyến) chuẩn
  biaxial orientation
  sự định hướng hai trục
  degree of orientation
  độ định hướng
  diamond orientation
  định hướng kim cương
  free orientation
  sự định hướng tự do
  landscape orientation
  định hướng xoay ngang
  landscape page orientation
  định hướng trang phong cảnh
  media orientation
  sự định hướng môi trường
  normal orientation
  sự định hướng chuẩn
  nuclear orientation
  định hướng (của) hạt nhân
  object orientation
  sự định hướng đối tượng
  orientation angle
  góc định hướng
  orientation control
  sự điều khiển định hướng
  orientation effect
  hiệu ứng định hướng
  orientation factor
  hệ số định hướng
  orientation of pairs
  sự định hướng cặp ảnh
  orientation of space
  sự định hướng không gian
  orientation polarization
  phân cực định hướng
  orientation system
  hệ thống định hướng
  orientation variables
  các biến định hướng
  page orientation
  định hướng trang
  page orientation
  sự định hướng trang (in)
  polar molecule orientation
  định hướng phân tử có cực
  polymer orientation
  sự định hướng polime
  portrait orientation
  định hướng kiểu chân dung
  preferred orientation
  định hướng ưu tiên
  preferred orientation
  sự định hướng chọn lựa
  random orientation
  sự định hướng ngẫu nhiên
  Select Character Orientation (SCO)
  chọn định hướng ký tự
  sense of orientation
  chiều định hướng
  spatial orientation
  sự định hướng lập thể
  stability of orientation
  độ ổn định định hướng
  stability of orientation
  sự ổn định định hướng
  stability of orientation
  tính ổn định định hướng
  text orientation
  sự định hướng văn bản
  three-axis orientation
  sự định hướng ba trục
  unrestricted orientation
  sự định hướng tự do
  working orientation angle
  góc định hướng làm việc
  sự định hướng

  Giải thích EN: The rotation of a map or instrument until the line of direction between any two of its points is parallel to the corresponding direction in nature..

  Giải thích VN: Độ quay của một bản đồ hay một thiết bị cho đến khi đường của hướng giữa 2 hay các điểm của nó son song với với hướng tương đương trong tự nhiên ..

  absolute orientation
  sự định hướng tuyệt đối
  angular orientation
  sự định hướng góc
  antenna orientation
  sự định hướng của anten
  basal orientation
  sự định hướng (tuyến) chuẩn
  biaxial orientation
  sự định hướng hai trục
  free orientation
  sự định hướng tự do
  media orientation
  sự định hướng môi trường
  normal orientation
  sự định hướng chuẩn
  object orientation
  sự định hướng đối tượng
  orientation of pairs
  sự định hướng cặp ảnh
  orientation of space
  sự định hướng không gian
  page orientation
  sự định hướng trang (in)
  polymer orientation
  sự định hướng polime
  preferred orientation
  sự định hướng chọn lựa
  random orientation
  sự định hướng ngẫu nhiên
  spatial orientation
  sự định hướng lập thể
  text orientation
  sự định hướng văn bản
  three-axis orientation
  sự định hướng ba trục
  unrestricted orientation
  sự định hướng tự do

  Kinh tế

  sự định hướng
  customer orientation
  sự định hướng theo khách hàng
  input orientation
  sự định hướng theo đầu vào
  market orientation
  sự định hướng theo thị trường
  product orientation
  sự định hướng sản phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X