• /´sæmpliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lấy mẫu
  oil sampling
  sự lấy mẫu dầu hoả

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) sự lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu
  sampling with replacement
  sự lấy mẫu có hoàn lại
  sampling of attributes
  phương pháp lấy mẫu định tính
  acceptance sampling
  kiểm tra thu nhận theo mẫu
  biased sampling
  sự lấy mẫu chệch
  bulk sampling
  sự lấy mẫu chùm
  capture release sampling
  mẫu thả bắt
  crude sampling
  sự lấy mẫu thô sơ
  direct sampling
  sự lấy mẫu trực tiếp
  double sampling
  sự lấy mẫu kép
  grrid sampling
  sự lấy mẫu mạng lưới
  indirect sampling
  sự lấy mẫu gián tiếp
  intact group sampling
  sự lấy mẫu theo cả nhóm
  lattice sampling
  sự lấy mẫu mạng lưới
  lottery sampling
  sự lấy mẫu sổ số
  model sampling
  phương pháp lấy mẫu [mô hình, thử]
  multipphase sampling
  sự lấy mẫu nhiều pha
  multi-stage sampling
  sự lấy mẫu nhiều tầng
  optional sampling
  sự lấy mẫu tuỳ ý
  proportional sampling
  phương pháp lấy mẫu tỷ lệ
  quasi-random sampling
  sự lấy mẫu tựa ngẫu nhiên
  single sampling
  sự lấy mẫu đơn
  time sampling
  lượng tử hoá theo thời gian
  unbias(s)ed sampling
  sự lấy mầu không chệch
  unitary sampling
  sự lấy mẫu đơn
  weighted sampling
  (thống kê ) sự lấy mẫu có trọng số
  zonal sampling
  (thống kê ) sự lấy mẫu [theo đới, theo lớp]

  Cơ khí & công trình

  sự lấy mẫu thử
  sự phân tích mẫu

  Xây dựng

  sự lấy mẫu đất

  Điện

  cách lấy mẫu
  random sampling
  cách lấy mẫu tùy ý
  stratified sampling
  cách lấy mẫu theo lớp
  việc lấy mẫu
  coal sampling
  việc lấy mẫu than
  water sampling
  việc lấy mẫu nước

  Kỹ thuật chung

  lấy mẫu

  Giải thích EN: The process of inspecting random items in a lot according to a set plan for the purpose of quality control. Giải thích VN: Quy trình kiểm duyệt một số hàng hóa ngẫu nhiên trong khối theo một kế hoạch đặt trước với mục đích quản lí chất lượng.

  phương pháp lấy mẫu
  representative method of sampling
  phương pháp lấy mẫu đại diện
  sampling of attributes
  phương pháp lấy mẫu định tính
  sự lấy mẫu
  thiết bị lấy mẫu
  soil sampling equipment
  thiết bị lấy mẫu đất

  Kinh tế

  sự chuẩn bị mẫu
  sự lấy mẫu
  trình tự lấy mẫu
  việc lấy mẫu
  sampling error
  sai sót trong việc lấy mẫu
  sampling error
  sự chọn lầm mẫu, sai sót trong việc lấy mẫu, lấy mẫu sai
  sampling error
  việc lấy mẫu sai
  work sampling
  việc lấy mẫu công tác
  việc lấy mẫu, trình tự lấy mẫu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X