• (đổi hướng từ Noes)
  /nou/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không
  no, I don't think so
  không, tôi không nghĩ như vậy
  whether he comes or no
  dù nó đến hay không
  no sooner said than done
  nói xong là làm ngay
  I say no more
  tôi không nói nữa
  he is no longer here
  anh ta không còn ở đây nữa
  he is no more
  anh ta không còn nữa (chết rồi)

  Danh từ, số nhiều noes

  Lời từ chối, lời nói "không" ; không
  we can't take no for an answer
  chúng tôi không thể chấp nhận được câu trả lời từ chối
  Phiếu chống; người bỏ phiếu chống
  the noes have it
  phiếu chống chiếm đa số; đa số bỏ phiếu chống
  the ayes and the noes
  phiếu thuận và phiếu chống
  no smoking
  không được hút thuốc!
  no admittance except on business
  không phận sự, miễn vào
  no scribbling on the wall
  không được vẽ bậy lên tường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không

  Kỹ thuật chung

  không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  nay , nix
  noun
  nay , refusal , rejection
  adverb, interjection
  any , denial , disagree , nay , negative , never , nix , not , refusal , veto

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X