• /ri'sep∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhận, sự thu nhận, sự lĩnh
  Sự tiếp nhận, sự kết nạp (vào một tổ chức nào...)
  to be honoured by reception into the Academy
  được vinh dự tiếp nhận vào viện hàn lâm
  Sự đón tiếp
  to give someone a warm reception
  tiếp đón ai niềm nở
  the play met with a warm reception
  vở kịch được nhiệt liệt hoan nghênh
  Sự tiếp nhận; tiệc chiêu đãi
  to give a reception
  tổ chức chiêu đãi
  (kỹ thuật), (rađiô) sự thu; phép thu
  short-distance reception
  sự thu tầm gần
  Sự tiếp thu (tư tưởng...)
  to have a great faculty of reception
  có khả năng tiếp thu lớn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự thu nhận (tín hiệu)

  Xây dựng

  tiếp đón
  reception area
  khu vực tiếp đón

  Điện lạnh

  phép thu

  Kỹ thuật chung

  sự nhận
  sự thu
  sự thu nhận
  information reception
  sự thu nhận thông tin
  secondary grade of reception quality
  chất lượng thứ cấp của sự thu nhận
  secondary grade of reception quality
  phẩm chất thứ cấp của sự thu nhận

  Kinh tế

  bàn tiếp đãi
  phòng tiếp tân
  quầy tiếp tân
  reception desk (the...)
  quầy tiếp tân (ở khách sạn)
  sự thu nhận
  sự tiếp đãi
  sự tiếp đón

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X