• /,rekəg'niʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự công nhận, sự thừa nhận; sự được công nhận, sự được thừa nhận
  the recognition of a new government
  sự công nhận một chính phủ mới
  to win (receive, meet with) recognition from the public
  được mọi người thừa nhận, được quần chúng thừa nhận
  Sự nhận ra
  to alter something beyond (past) recognition
  thay đổi vật gì không còn nhận ra được nữa
  a smile of recognition
  nụ cười chào khi nhận ra ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) sự đoán nhận
  character recognition
  sự đoán nhận chữ
  pattern recognition
  sự nhận dạng


  Kỹ thuật chung

  nhận biết
  Automated Packet Recognition/Translation (APART)
  Nhận biết/Thông dịch gói tự động
  Automatic Terminal Recognition (ATR)
  nhận biết đầu cuối tự động
  Automatic Voice Recognition (AVR)
  nhận biết tiếng nói tự động
  automatic volume recognition (AVR)
  sự nhận biết dung lượng tự động
  automatic volume recognition (AVR)
  sự nhận biết khối tự động
  AVR (automaticvolume recognition)
  sự nhận biết dung lượng tự động
  AVR (automaticvolume recognition)
  sự nhận biết khối tự động
  character recognition device
  thiết bị nhận biết ký tự
  isolated words recognition
  nhận biết từ tách biệt
  MICR (magneticink character recognition)
  sự nhận biết ký tự mực từ
  Optical Character Reader/Recognition (OCR)
  Bộ đọc/Nhận biết ký tự quang học
  Optical Mark Recognition (OMR)
  nhận biết dấu quang
  optical mark recognition (OMR)
  sự nhận biết dấu hiệu quang
  pattern recognition
  nhận biết mẫu
  pattern recognition
  sự nhận biết mẫu
  recognition gate
  cổng nhận biết
  recognition logic
  lôgic nhận biết
  recognition time
  thời gian nhận biết
  Speaker independent voice recognition (SIVR)
  nhận biết tiếng nói không phụ thuộc người nói
  speech recognition
  sự nhận biết tiếng nói
  Speech Recognition API (SRAPI)
  API nhận biết tiếng nói
  speech recognition system
  hệ thống nhận biết tiếng nói
  Statistical Pattern Recognition (SPR)
  nhận biết mẫu theo thống kê
  voice recognition device (VRD)
  thiết bị nhận biết tiếng nói
  voice-recognition unit
  bộ nhận biết tiếng nói
  VRD (voice-recognition device)
  thiết bị nhận biết tiếng nói
  nhận dạng
  automated pattern recognition
  dự nhận dạng tự động
  AVR (AutomaticVolume Recognition)
  nhận dạng âm lượng tự động
  character recognition
  nhận dạng kí tự
  character recognition
  nhận dạng ký tự
  character recognition
  sự nhận dạng ký tự
  character recognition scanner
  bộ quét nhận dạng ký tự
  character recognition scanner
  máy quét nhận dạng ký tự
  connected speech recognition
  nhận dạng tiếng nói liên thông
  connected speech recognition
  nhận dạng tiếng nói liên tục
  gesture recognition
  nhận dạng dáng điệu
  handwriting recognition
  nhận dạng chữ viết tay
  image recognition
  sự nhận dạng ảnh
  image recognition
  sự nhận dạng hình ảnh
  isolated words recognition
  nhận dạng các từ tách riêng
  magnetic ink character recognition (MICR)
  sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
  MICR (magneticink character recognition)
  sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
  OCR (opticalcharacter recognition)
  quang nhận dạng ký tự
  OCR (opticalcharacter recognition)
  sự nhận dạng ký tự quang
  OMR (opticalmark recognition)
  nhận dạng dấu hiệu quang học
  OMR (opticalmark recognition)
  sự nhận dạng ký hiệu quang
  optical character recognition (OCR)
  nhận dạng ký tự quang học (OCR)
  optical character recognition (OCR)
  quang nhận dạng ký tự
  optical character recognition (OCR)
  sự nhận dạng ký tự quang
  optical character recognition software
  phần mềm nhận dạng ký tự quang
  optical mark recognition (OMR)
  quang nhận dạng dấu hiệu
  optical recognition
  sự nhận dạng bằng quang
  pattern of recognition
  mẫu nhận dạng
  pattern recognition
  nhận dạng mẫu
  pattern recognition
  sự nhận dạng
  pattern recognition
  sự nhận dạng mẫu
  pattern recognition programming
  chương trình hóa việc nhận dạng
  pictorial pattern recognition
  nhận dạng mẫu ảnh
  radio recognition
  sự nhận dạng vô tuyến
  recognition system
  hệ nhận dạng
  recognition time
  thời gian nhận dạng
  speaker independent recognition system
  hệ nhận dạng độc lập người nói
  speech recognition
  nhận dạng tiếng nói
  speech recognition
  sự nhận dạng tiếng nói
  voice recognition
  nhận dạng giọng nói
  voice recognition
  nhận dạng tiếng nói
  voice recognition
  sự nhận dạng giọng nói
  voice recognition technology
  công nghệ nhận dạng tiếng nói
  voice recognition technology
  kỹ thuật nhận dạng tiếng nói
  word recognition
  sự nhận dạng từ
  sự đoán nhận
  character recognition
  sự đoán nhận chữ
  sự nhận biết
  automatic volume recognition (AVR)
  sự nhận biết dung lượng tự động
  automatic volume recognition (AVR)
  sự nhận biết khối tự động
  AVR (automaticvolume recognition)
  sự nhận biết dung lượng tự động
  AVR (automaticvolume recognition)
  sự nhận biết khối tự động
  MICR (magneticink character recognition)
  sự nhận biết ký tự mực từ
  optical mark recognition (OMR)
  sự nhận biết dấu hiệu quang
  pattern recognition
  sự nhận biết mẫu
  speech recognition
  sự nhận biết tiếng nói
  sự nhận dạng
  character recognition
  sự nhận dạng ký tự
  image recognition
  sự nhận dạng ảnh
  image recognition
  sự nhận dạng hình ảnh
  magnetic ink character recognition (MICR)
  sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
  MICR (magneticink character recognition)
  sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
  OCR (opticalcharacter recognition)
  sự nhận dạng ký tự quang
  OMR (opticalmark recognition)
  sự nhận dạng ký hiệu quang
  optical character recognition (OCR)
  sự nhận dạng ký tự quang
  optical recognition
  sự nhận dạng bằng quang
  pattern recognition
  sự nhận dạng mẫu
  radio recognition
  sự nhận dạng vô tuyến
  speech recognition
  sự nhận dạng tiếng nói
  voice recognition
  sự nhận dạng giọng nói
  word recognition
  sự nhận dạng từ
  sự thừa nhận

  Kinh tế

  nhận ra
  magnetic ink character recognition
  sự nhận ra dấu chữ bằng mực từ
  market recognition
  sự nhận ra thị trường
  optical-character recognition
  sự nhận ra dấu hiệu chữ quang học (của máy tính)
  sự nhận ra
  magnetic ink character recognition
  sự nhận ra dấu chữ bằng mực từ
  market recognition
  sự nhận ra thị trường
  optical-character recognition
  sự nhận ra dấu hiệu chữ quang học (của máy tính)
  sự nhận thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X