• /In'dʌkʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm lễ nhậm chức (cho ai)
  Sự bước đầu làm quen nghề (cho ai)
  Sự giới thiệu (vào một tổ chức)
  (tôn giáo) sự bổ nhiệm
  Phương pháp quy nạp
  by induction
  lý luận bằng phương pháp quy nạp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thủ tục tuyển vào quân đội
  (điện học) sự cảm ứng; cảm ứng
  nuclear induction
  cảm ứng hạt nhân

  Hóa học & vật liệu

  hiên tượng cảm ứng

  Ô tô

  cửa hút vào
  sự dẫn vào

  Nguồn khác

  Toán & tin

  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp; (vật lý ) sự cảm ứng
  induction by simple enumeration
  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp bằng liệt kê
  complete induction
  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp hoàn toàn
  descending induction
  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp giảm
  electrical induction
  (vật lý ) độ dịch (chuyển) điện
  finete induction
  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp [toán học, hữu hạn]
  informal induction
  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp xúc tích
  mathematical induction
  phép quy nạp toán học
  successive induction
  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp liên tiếp
  transfinite induction
  (toán (toán logic )ic ) phép quy nạp siêu hạn

  Xây dựng

  sự không khí vào
  thúc tiến

  Y học

  sự cảm ứng

  Kỹ thuật chung

  cảm ứng
  cảm ứng điện
  electric induction
  độ cảm ứng điện
  electric induction
  sự cảm ứng điện
  electric induction furnace
  lò cảm ứng điện
  electro magnetic induction
  cảm ứng điện tử
  electromagnetic induction
  sự cảm ứng điện từ
  faraday's law of electromagnetic induction
  định luật cảm ứng điện từ
  Faraday's law of electromagnetic induction
  định luật Faraday về cảm ứng điện từ
  Faraday's law of induction
  định luật cảm ứng (điện từ) Faraday
  induction (magnetic)
  cảm ứng điện (từ)
  law of electromagnetic induction
  định luật cảm ứng điện từ
  mutual induction
  cảm ứng (điện) hỗ tương
  telephone induction coil
  cuộn cảm ứng điện thoai
  telephone induction coil
  cuộn cảm ứng điện thoại
  cửa vào
  độ cảm ứng
  phép quy nạp
  complete induction
  phép quy nạp hoàn toàn
  descending induction
  phép quy nạp giảm
  finite induction
  phép quy nạp hữu hạn
  induction by simple enumeration
  phép quy nạp bằng liệt kê
  mathematical induction
  phép quy nạp toán học
  successive induction
  phép quy nạp liên tiếp
  transfinite induction
  phép quy nạp siêu hạn
  quy nạp
  sự nạp
  suy diễn
  suy luận
  từ cảm

  Kinh tế

  học nghề vỡ lòng

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  Sự cảm ứng, phép qui nạp

  Địa chất

  sự cảm ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X