• /¸ækwi´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự được, sự giành được, sự thu được, sự đạt được, sự kiếm được
  Cái giành được, cái thu nhận được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tiếp nhận (dữ liệu, thông tin)

  Xây dựng

  sự thụ đắc

  Kỹ thuật chung

  dò sóng

  Giải thích EN: The detection of a desired radio signal or broadcast emission, usually by adjusting an antenna or telescope..

  Giải thích VN: Việc dò sóng radio hoặc TV bằng cách điều chỉnh ăng ten.

  sự đạt tới
  sự thu nhận
  acquisition of signal-AOS
  sự thu nhận tín hiệu
  automatic data acquisition (ADA)
  sự thu nhận dữ liệu tự động
  carrier acquisition
  sự thu nhận sóng mang
  image acquisition
  sự thu nhận hình ảnh
  information acquisition
  sự thu nhận thông tin
  measurement data acquisition
  sự thu nhận dữ liệu đo
  source data acquisition
  sự thu nhận dữ liệu nguồn
  target acquisition
  sự thu nhận mục tiêu
  sự thu thập
  sự tiếp nhận
  acquisition of measured data
  sự tiếp nhận dữ liệu
  knowledge acquisition
  sự tiếp nhận tri thức
  measurement data acquisition
  sự tiếp nhận dữ liệu

  Kinh tế

  sự sáp nhập (sát nhập)

  Hai hay nhiều công ty hợp lại với nhau để tạo nên 1 công ty duy nhất. Các công ty bị sáp nhập (sát nhập) không còn tồn tại, chỉ tồn tại duy nhất công ty sáp nhập (sát nhập). Chú ý: khác với nghĩa Hợp nhất.

  sự mua lại (công ty)
  thôn tính
  vật mua được
  việc mua lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X