• (đổi hướng từ Reckonings)
  /'rekniɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tính, sự đếm, sự tính toán, sự ước lượng
  by my reckoning
  theo sự tính toán của tôi
  to be good at reckoning
  tính đúng
  to be out in one's reckoning
  tính sai (hướng bóng)
  Giấy tính tiền (khách sạn, nhà trọ...)
  Sự thanh toán ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  day of reckoning
  ngày thanh toán; (nghĩa bóng) ngày đền tội
  Sự tính đến, sự kể đến, sự xét đến, sự đếm xỉa đến
  to make no reckoning of something
  không kể đến cái gì
  (hàng hải) điểm đoán định (vị trí của tàu) (như) dead reckoning
  short reckonings make long friend
  (tục ngữ) tính toán phân minh giữ được tình bạn lâu dài

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự đếm
  sự tính toán

  Kinh tế

  giấy tính tiền
  phí đơn
  phiếu tính tiền
  phiếu tính tiền (khách sạn, nhà hàng)
  thanh toán nợ
  tính sổ
  tính toán
  việc kết toán sổ sách
  việc tính sổ
  việc tính toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X