• /¸rekəmen´deiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giới thiệu, sự tiến cử
  to speak in recommendation of somebody
  tiến cử ai (vào một chức vụ..)
  Thư giới thiệu
  to write somebody in a recommendation
  viết thư giới thiệu ai
  a letter of recommendation
  thư giới thiệu
  Sự làm cho người ta mến, đức tính làm cho có cảm tưởng tốt
  Sự khuyên nhủ, sự dặn bảo; sự đề nghị
  Sự gửi gắm, sự phó thác
  Sự hấp dẫn; điều hấp dẫn

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  khuyến cáo
  khuyến nghị

  Kinh tế

  sự giới thiệu
  sự gửi gắm
  sự khuyến cáo
  sự tiến cử
  ới thiệu
  thư gửi gắm
  thư tiến cử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X