• /ri:'dƷenәreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tái sinh; phục hồi
  Phục hưng (nhất là về đạo đức, tinh thần)
  to regenerate the society
  phục hưng xã hội
  Tự cải tạo
  tính từ
  Được cải tạo về đạo đức, được cải tạo về tinh thần
  a regenerate society
  một xã hội được phục hưng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hoàn nhiệt

  Toán & tin

  phục hồi lại

  Xây dựng

  khử (ôxi)
  tái dụng
  tái phẩm
  tái phát

  Kỹ thuật chung

  hoàn nguyên
  đầu thai
  tái sinh

  Giải thích EN: To undergo a process of regeneration; grow new tissues or organs.Chemical Engineering. to collect and purify energy or materials for reuse in another process in order to save money and resources.

  Giải thích VN: Hành động trải qua một quá trình tái tạo; phát triển thêm các cơ quan mới. Trong lĩnh vực hóa học nghĩa là thu thập và lọc sạch năng lượng hay nhiên liệu để sử dụng lại từ đó tiết kiệm tiền cũng như nhiên liệu đó.

  tái tạo
  tạo lại

  Kinh tế

  sản phẩm tài chính
  tái sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X