• /ri'di:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mua lại, chuộc lại (vật cầm thế); trả hết, trang trải (nợ..)
  to redeem one's watch (from pawnshop)
  chuộc đồng hồ (đã cầm)
  to redeem a loan
  trả hết một món vay
  Chuộc lỗi
  Đền bù; bù đắp, bù lại
  to redeem the time
  bù lại thì giờ đã mất
  his good points redeem his faults
  những điểm tốt của anh ta bù lại cho những điểm xấu
  Bào chữa
  Thực hiện, giữ, làm trọn (lời hứa...)
  to redeem one's pledges
  giữ đúng lời cam kết
  to redeem one's obligations
  làm tròn nghĩa vụ
  Cứu nguy, cứu thoát, chuộc
  Cứu thế, giải thoát (loài người), cứu rỗi (loài người) khỏi vòng tội lỗi ( Chúa..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) chuộc; bồi thường; trả (nợ)

  Kỹ thuật chung

  bồi thường
  chuộc lại

  Kinh tế

  chuộc lại
  redeem a mortgage (to..)
  chuộc lại vật thế chấp
  redeem bonds (to...)
  chuộc lại, thường hoàn các trái khoán
  redeem one's property (to...)
  chuộc lại tài sản
  redeem pawned goods (to...)
  chuộc lại những của đã cầm cố
  chuộc lại (tài sản cầm cố, vật thế chấp bằng cách trả nợ)
  chuộc ra
  hoàn lại
  hoàn lại, chuộc lại, thực hiện
  hoàn trả, bồi hoàn (một trái khoán, một khoản tiền vay)
  thanh toán (một hối phiếu)
  thu tiền, đổi lấy tiền mặt (các phiếu khoán)
  thực hiện
  thực hiện (lời hứa, khế ước)
  trả
  trả hết (một món nợ)
  trái khoán có thể hoàn trả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X