• /rɪˈvɜrsəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đảo ngược (hình ảnh, câu...); sự lật ngược (đồ vật)
  (nghĩa bóng) sự thay đổi hoàn toàn, sự đảo lộn, sự lật ngược
  (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ thiêu (một bản án)
  (kỹ thuật) cơ cấu đảo chiều
  Sự hoán vị; sự đảo lộn
  role reversal/reversal of roles
  một sự đảo lộn vai trò (giữa chồng và vợ trong cuộc sống gia đình..)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đảo chiều, sự lật ngược

  Toán & tin

  quay ngược hướng, sự nghịch đảo

  Xây dựng

  sự đan dấu

  Kỹ thuật chung

  phép nghịch đảo
  sự đảo
  sự đảo chiều
  reversal of mine ventilation
  sự đảo chiều thông gió mỏ
  reversal of the propeller
  sự đảo chiều của chong chóng
  valve reversal
  sự đảo chiều van
  sự đảo ngược
  periodic cycle reversal
  sự đảo (ngược) chu trình theo chu kỳ
  phase reversal
  sự đảo ngược pha
  popolarity reversal
  sự đảo ngược cực
  reversal of dip
  sự đảo ngược hướng cắm
  sự hoán vị
  sự nghịch đảo

  Kinh tế

  đảo chiều
  sự đảo ngược
  reversal of entries
  sự đảo ngược (các) khoản bút toán
  trend reversal
  sự đảo ngược xu thế, chiều hướng, khuynh hướng
  sự đảo ngược phản ứng ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X