• /ˌvɛntlˈeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thông gió, sự thông hơi; sự được thông gió, sự được thông hơi
  the ventilation of the room
  sự thông gió gian phòng
  fans for ventilation
  quạt để thông gió
  Hệ thống làm thông gió, phương pháp làm thông gió (căn phòng, toà nhà..)
  (y học) sự lọc (máu) bằng oxy
  (nghĩa bóng) sự công bố rộng rãi, sự thảo luận rộng rãi, sự đưa ra bàn luận rộng rãi (một vấn đề..)
  the problem requires ventilation
  vấn đề này cần được đưa ra bàn luận rộng rãi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thông gió [cửa thông gió]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự quạt, sự thông gió, sự thông hơi

  Kỹ thuật chung

  sự quạt
  crankcase ventilation
  sự quạt thông các-te
  exhaust (-duct) ventilation
  sự quạt ra
  general ventilation
  sự quạt toàn bộ
  intake ventilation
  sự quạt vào
  plenum ventilation
  sự quạt vào
  supply ventilation
  sự quạt vào
  sự quạt gió
  sự thông gió

  Giải thích EN: The circulation and purification of air in an enclosed space..

  Giải thích VN: Sự tuần hoàn và làm sạch không khí trong một không gian khép kín.

  additional ventilation
  sự thông gió bổ sung
  artificial ventilation
  sự thông gió nhân tạo
  automatic ventilation
  sự thông gió tự động
  chill room ventilation
  sự thông gió buồng lạnh
  chilling room ventilation
  sự thông gió buồng lạnh
  combined ventilation
  sự thông gió tổng hợp
  diagonal ventilation
  sự thông gió chéo
  down ventilation
  sự thông gió xuống
  emergency ventilation
  sự thông gió cấp cứu
  emergency ventilation
  sự thông gió sự cố
  enclosed ventilation
  sự thông gió kín
  enclosed ventilation
  sự thông gió nội bộ
  exhaust ventilation
  sự thông gió xả khí
  extract ventilation
  sự thông gió hút
  fan ventilation
  sự thông gió bằng quạt
  fire ventilation
  sự thông gió phòng cháy
  floor ventilation
  sự thông gió trong sàn
  forced ventilation
  sự thông gió cưỡng bức
  general ventilation
  sự thông gió toàn bộ
  induced ventilation
  sự thông gió nhân tạo
  local exhaust ventilation
  sự thông gió hút cục bộ
  local ventilation
  sự thông gió tại chỗ
  mechanical ventilation
  sự thông gió cơ học
  mine ventilation
  sự thông gió mỏ
  natural ventilation
  sự thông gió tự nhiên
  plant and process ventilation
  sự thông gió các nhà máy
  plenum and exhaust ventilation
  sự thông gió hút thổi
  plenum ventilation
  sự thông gió cưỡng bức
  positive crankcase ventilation
  sự thông gió (PCV)
  positive crankcase ventilation
  sự thông gió cacte liên tục
  roof ventilation
  sự thông gió ở mái
  room ventilation
  sự thông gió trong phòng
  secondary ventilation
  sự thông gió thứ cấp
  static ventilation
  sự thông gió tĩnh
  summer ventilation
  sự thông gió mùa hè
  supply and exhaust ventilation
  sự thông gió kiểu thổi và hút
  supply ventilation
  sự thông gió kiểu thổi
  technological ventilation
  sự thông gió công nghệ
  through ventilation
  sự thông gió xuyên suốt
  uncontrolled ventilation
  sự thông gió tự nhiên
  uncontrolled ventilation
  sự thông gió tự nhiên (không có sự điều chỉnh)
  underfloor ventilation
  sự thông gió dưới sàn
  underroof ventilation
  sự thông gió dưới mái
  vacuum ventilation
  sự thông gió chân không
  ventilation by extraction
  sự thông gió (hút) ra
  year-round ventilation
  sự thông gió cả năm
  zonal ventilation
  sự thông gió cục bộ
  sự thông khí
  thông gió
  additional ventilation
  sự thông gió bổ sung
  additional ventilation
  thông gió bổ sung
  air ventilation
  sự thông gió
  air ventilation system
  hệ thống thông gió
  artificial ventilation
  sự thông gió nhân tạo
  automatic ventilation
  sự thông gió tự động
  balanced ventilation system
  hệ thống thông gió cân bằng
  chill room ventilation
  sự thông gió buồng lạnh
  chill room ventilation
  thông gió buồng lạnh
  chilling room ventilation
  sự thông gió buồng lạnh
  chilling room ventilation
  thông gió buồng lạnh
  closed system (ofventilation)
  hệ thống thông gió khép kín
  combination ventilation (system)
  hệ thống thông gió kết hợp
  combination ventilation system
  hệ thông gió kết hợp
  combined ventilation
  sự thông gió tổng hợp
  controlled ventilation
  thông gió điều khiển được
  controlled ventilation
  thông gió được điều khiển
  cross-ventilation
  thông gió chéo
  diagonal ventilation
  sự thông gió chéo
  diffuser of ventilation system
  hệ thống gió khuếch tán
  down ventilation
  sự thông gió xuống
  electric ventilation stack
  ống thông gió bằng điện
  emergency ventilation
  sự thông gió cấp cứu
  emergency ventilation
  sự thông gió sự cố
  enclosed ventilation
  sự thông gió kín
  enclosed ventilation
  sự thông gió nội bộ
  exhaust system of ventilation
  hệ thống thông gió hút
  exhaust ventilation
  sự thông gió xả khí
  extract ventilation
  sự thông gió hút
  extraction ventilation system
  hệ thống thông gió hút
  fan ventilation
  sự thông gió bằng quạt
  fire ventilation
  sự thông gió phòng cháy
  floor ventilation
  sự thông gió trong sàn
  forced ventilation
  sự thông gió cưỡng bức
  forced-draft ventilation
  thông gió cưỡng bức
  fresh air ventilation
  thông gió bằng không khí tươi
  garage ventilation apparatus
  máy thông gió gara
  general ventilation
  sự thông gió toàn bộ
  induced ventilation
  sự thông gió nhân tạo
  induced-draught ventilation
  thông gió ngoài
  insufficient ventilation
  thông gió không đầy đủ
  irregular ventilation
  thông gió không đồng đều
  jet ventilation
  thông gió kiểu tia phun
  local exhaust ventilation
  sự thông gió hút cục bộ
  local ventilation
  sự thông gió tại chỗ
  mechanical ventilation
  sự thông gió cơ học
  mechanical ventilation
  thông gió bằng cơ khí
  mechanical ventilation
  thông gió cơ khí
  method of ventilation
  phương pháp thông gió
  mine ventilation
  sự thông gió mỏ
  natural ventilation
  sự thông gió tự nhiên
  PCV (positivecrankcase ventilation)
  thông gió PCV
  plant and process ventilation
  sự thông gió các nhà máy
  plenum and exhaust ventilation
  sự thông gió hút thổi
  plenum ventilation
  sự thông gió cưỡng bức
  positive crankcase ventilation
  sự thông gió (PCV)
  positive crankcase ventilation
  sự thông gió cacte liên tục
  positive crankcase ventilation (pcv)
  hệ thống thông gió trục khuỷu
  refrigerated ventilation
  thông gió lạnh
  refrigerated ventilation system
  hệ (thống) thông gió lạnh
  refrigerated ventilation system
  hệ thống thông gió lạnh
  reversal of mine ventilation
  sự đảo chiều thông gió mỏ
  roof ventilation
  sự thông gió ở mái
  room ventilation
  sự thông gió trong phòng
  secondary ventilation
  sự thông gió thứ cấp
  self-ventilation
  sự tự thông gió
  self-ventilation
  tự thông gió
  sidewall with ventilation flaps
  sườn bên có van thông gió
  special ventilation service
  hệ (thống) thông gió chuyên dùng
  special ventilation service
  hệ thống thông gió chuyên dùng
  standard ventilation service
  hệ (thống) thông gió tiêu chuẩn
  standard ventilation service
  hệ thống thông gió tiêu chuẩn
  static ventilation
  sự thông gió tĩnh
  static ventilation
  thông gió tĩnh
  summer ventilation
  sự thông gió mùa hè
  summer ventilation
  thông gió mùa hè
  supply and exhaust ventilation
  sự thông gió kiểu thổi và hút
  supply ventilation
  sự thông gió kiểu thổi
  system of ventilation
  hệ thống thông gió
  technological ventilation
  sự thông gió công nghệ
  through ventilation
  sự thông gió xuyên suốt
  uncontrolled ventilation
  sự thông gió tự nhiên
  uncontrolled ventilation
  sự thông gió tự nhiên (không có sự điều chỉnh)
  underfloor ventilation
  sự thông gió dưới sàn
  underground ventilation station
  trạm thông gió ngầm
  underroof ventilation
  sự thông gió dưới mái
  underroof ventilation
  thông gió dưới mái
  vacuum ventilation
  sự thông gió chân không
  ventilation air
  không khí thông gió
  ventilation air requirement
  nhu cầu không khí thông gió
  ventilation air requirements
  nhu cầu không khí thông gió
  ventilation air supply
  cấp không khí để thông gió
  ventilation aperture
  lỗ thông gió
  ventilation bore hole
  lỗ khoan thông gió
  ventilation brick
  gạch thông gió
  ventilation by extraction
  sự thông gió (hút) ra
  ventilation cavity
  hốc thông gió
  ventilation chamber
  khoang thông gió
  ventilation chamber
  lỗ thông gió
  ventilation circuit
  vành thông gió
  ventilation control center
  trung tâm kiểm soát thông gió
  ventilation cover
  chụp thông gió
  ventilation cowl
  chụp thông gió
  ventilation dam
  đập thông gió
  ventilation door
  cửa thông gió
  ventilation door opener
  dụng cụ mở cửa thông gió
  ventilation duct
  đường (ống) thông gió
  ventilation duct
  ống thông gió
  ventilation factor
  hệ số thông gió
  ventilation fan
  quạt thông gió
  ventilation funnel
  ống thông gió
  ventilation grill
  lưới thông gió
  ventilation heat gain
  sự thu nhiệt do thông gió
  ventilation heat loss
  mất mát nhiệt do thông gió
  ventilation hood
  cái chụp thông gió
  ventilation hood
  chụp thông gió
  ventilation load
  tải trọng nhiệt thông gió
  ventilation opening
  cửa (thông) gió
  ventilation opening
  lỗ thông gió
  ventilation panel
  panen (cửa) buồng thông gió
  ventilation pipe
  ống thông gió
  ventilation plant
  hệ (thống) thông gió
  ventilation plant
  thiết bị thông gió
  ventilation plant
  trạm thông gió
  ventilation plant room
  buồng thiết bị thông gió
  ventilation rate
  hệ số thông gió
  ventilation riser
  ống đứng thông gió
  ventilation shaft
  hầm thông gió
  ventilation shaft
  ống thông gió
  ventilation system
  hệ thống thông gió
  ventilation trench
  rãnh thông gió
  ventilation tubing
  hệ ống thông gió
  ventilation tunnel
  đường hầm thông gió
  ventilation valve
  van thông gió
  ventilation well
  giếng thông gió
  year-round ventilation
  sự thông gió cả năm
  year-round ventilation
  thông gió cả năm
  zonal ventilation
  sự thông gió cục bộ

  Kinh tế

  sự thông gió
  sự thông hơi

  =====sự trao đổi không khí=====

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  discussion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X