• /sins/

  Thông dụng

  Phó từ

  Từ đó, từ lúc ấy
  I have been his friend ever since
  suốt từ ngày đó tôi vẫn là bạn của anh ta
  Từ lâu, đã lâu
  I have not seen him since
  từ lâu tôi không gặp anh ta
  Trước đây
  I saw him not long since
  tôi mới gặp anh ta mấy hôm trước đây thôi
  this happened many years since
  việc này xảy ra trước đây nhiều năm

  Giới từ

  Từ, từ khi
  he has been working here since 1967
  anh ấy công tác ở đây từ năm 1967

  Liên từ

  Từ khi, từ lúc đó
  we have not seen him since he married
  từ khi nó đi ở riêng, chúng tôi không gặp nó
  Vì, vì lẽ rằng, bởi
  since there is no more to be said, the meeting ends
  vì không còn gì nói nữa, cuộc họp bế mạc
  a more serious, since deliberate, offence
  một tội càng nghiêm trọng vì cố ý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  từ đó, vì rằng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  modifier, preposition
  after , afterward , ago , already , as , because , considering , for , from , hence , later , now , past , subsequently , therefore , whereas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X