• /¸vɔlju´metrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thể tích
  volumetric capacity
  dung tích
  Để đo thể tích

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thể tích [để đo thể tích]

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc thể tích, để đo thể tích

  Kỹ thuật chung

  thể tích
  actual volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích
  clearance volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích
  coefficient of volumetric expansion
  hệ số giãn nở thể tích
  energy of volumetric change
  năng lượng biến đổi thể tích
  overall actual volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực chung
  overall real volumetric efficiency
  tổng hiệu suất thể tích thực
  real volumetric efficiency
  hiệu suất thực theo thể tích
  total volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích tổng
  total volumetric flow
  tổng lưu lượng theo thể tích
  true volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực
  volumetric analysis
  phân tích thể tích
  volumetric apparatus
  dụng cụ đo thể tích
  volumetric chamber
  sự thay đổi thể tích
  volumetric change
  sự thay đổi thể tích
  volumetric characteristic
  các đặc tính thể tích
  volumetric characteristic
  đặc tính thể tích
  volumetric compressibility
  tính nén lún thể tích
  volumetric compression
  sự nén thể tích
  volumetric contraction
  sự co ngót thể tích
  volumetric deformation
  biến dạng thể tích
  volumetric dilatation
  sự giãn nở thể tích
  volumetric displacement flow meter
  lưu lượng kế thể tích choán chỗ
  volumetric dosing
  định lượng (theo) thể tích
  volumetric dump-type meter
  dụng cụ đo thể tích khô
  volumetric efficiency
  hiệu ứng thể tích
  volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích
  volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích (bơm, máy nén)
  volumetric efficiency
  hiệu suất về thể tích
  volumetric equation
  phương trình thể tích
  volumetric expansion
  giãn nở thể tích
  volumetric expansion
  sự dãn nở thể tích
  volumetric expansion
  sự giãn nở thể tích
  volumetric factor
  hệ số thể tích
  volumetric factor
  hệ số thể tích (của bể chứa)
  volumetric flow
  lưu lượng theo thể tích
  volumetric flow calculator
  máy tính lưu lượng thể tích
  volumetric flow meter
  lưu lượng kế thể tích
  volumetric flow meter
  lưu tốc kế thể tích
  volumetric gauge
  dụng cụ đo thể tích
  volumetric heat
  nhiệt dung thể tích
  volumetric heat capacity
  nhiệt hàm thể tích
  volumetric load
  tải trọng thể tích
  volumetric method of batching
  phương pháp phối liệu theo thể tích
  volumetric radar
  màn ra đa thể tích
  volumetric refrigerating capacity
  năng suất lạnh thể tích
  volumetric refrigerating capacity (effect)
  năng suất lạnh thể tích
  volumetric refrigerating effect
  năng suất lạnh thể tích
  volumetric shrinkage
  sự co ngót thể tích
  volumetric soil mass
  khối lượng thể tích của đất
  volumetric solution
  dung dịch thể tích
  volumetric strain
  biến dạng thể tích
  volumetric strain energy
  năng lượng biến dạng thể tích
  volumetric strain energy
  thế năng biến đổi thể tích
  volumetric strain energy
  thế năng biết đổi thể tích
  volumetric stress
  ứng suất thể tích
  volumetric stress
  ứng suất thể tích (thủy tĩnh)
  volumetric suction capacity
  năng suất hút thể tích
  volumetric swell
  sự trương phình thể tích
  volumetric water meter
  công tơ nước kiểu thể tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X