• /kən'træk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêm nhiễm, sự mắc (bệnh, nợ)
  contraction of a habit
  sự mắc thói quen
  contraction of debts
  sự mắc nợ
  Sự thu nhỏ, sự co, sự teo lại
  (ngôn ngữ học) cách viết gọn; sự rút gọn; từ rút gọn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự ngót
  sự tóp

  Toán & tin

  [phép, sự] co rút, sự rút ngắn
  contraction of indices
  sự co rút chỉ số
  tensor contraction
  phép co tenxơ

  Xây dựng

  co ngắn lại
  co ngót (ngang)
  transverse contraction joint
  khe co ngót ngang
  sự làm chặt
  sự thót ngang

  Kỹ thuật chung

  co
  ngót
  after contraction
  sự co ngót bổ sung
  after contraction
  sự co ngót thêm
  after contraction
  sự co ngót về sau
  coefficient (ofcontraction)
  hệ số co ngót
  coefficient of contraction
  hệ số co (ngót)
  contraction coefficient
  hệ số co (ngót)
  contraction crack
  nứt do co ngót
  contraction crack
  vết nứt do co ngót
  contraction joint
  khe cao ngót
  contraction joint
  khe co ngót
  contraction joint
  khe co ngót (phòng nứt)
  contraction rule
  tỷ lệ co ngót
  contraction, shrinkage
  co ngót
  permanent contraction
  co ngót thường xuyên
  permanent contraction
  sự co ngót thường xuyên
  sudden contraction
  sự co đột ngột
  sudden contraction
  sự nén đột ngột
  sudden contraction of cross section
  sự co đột ngột của tiết diện ngang
  transverse contraction joint
  khe co ngót ngang
  volumetric contraction
  sự co ngót thể tích
  đất lún
  độ co
  độ lún
  độ sụt
  phép
  contraction of atensor
  phép contenxơ
  tensor contraction
  phép co tenxơ
  tensor contraction
  phép contenxơ
  sự cắt ngang
  sự co
  sự co ngót
  after contraction
  sự co ngót bổ sung
  after contraction
  sự co ngót thêm
  after contraction
  sự co ngót về sau
  permanent contraction
  sự co ngót thường xuyên
  volumetric contraction
  sự co ngót thể tích
  sự co rút
  sự co thắt
  sự co thể tích
  sự rút gọn
  sự rút ngắn
  sự thắt
  sự thu nhỏ
  thu lại

  Kinh tế

  co rút
  sự co lại
  sự thu hẹp
  sự thu rút
  thu hẹp (về kinh tế, thương mại)

  Địa chất

  sự co rút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X