• Thông dụng

  Danh từ

  Basis
  chính sách của chủ nghĩa đế quốc về căn bản không thay đổi
  the imperialists' policy has not changed, as far as its basis is concerned; the imperialists' policy has not basically changed
  ý kiến của hai người trên căn bản không mâu thuẫn
  the views of the two persons are not basically contradictory

  Tính từ

  Basic, essential
  nắm được mặt căn bản thì nắm được thực chất của vấn đề
  to grasp the basic aspect of a problem is to grasp its essence
  tăng năng suất lao động vấn đề căn bản nhất để xây dựng chủ nghĩa hội
  to raise labour productivity is the most basic question in socialist construction

  Phó từ

  Basically, essentially, in the main
  căn bản hoàn thành kế hoạch
  the plan was in the main fulfilled
  thi đua hội chủ nghĩa căn bản khác với cạnh tranh
  socialist emulation is essentially different from competition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X