• Thông dụng

  Động từ

  To kowtow
  lễ ông vải
  to kowtow to the memory of ones ancestors
  To give (money, present) as a bribe
  lễ quan
  to give money (present) as a bribe to a mandarin

  Danh từ

  Bribe
  tốt lễ dễ van
  a good bribe makes a successful entreaty
  Festival, festive day, holiday
  lễ tảo mộ
  the grave-visiting holiday (in early spring)
  lễ quốc khánh
  The National Day
  hôm nay nghỉ lễ
  today is a holiday
  Ceremony
  lễ cưới
  a wedding ceremony
  lễ cầu siêu
  a ceremony for the peace someones soul, a requiem
  lễ mãn khoá
  a graduation ceremony
  lễ nhận chức
  an installation ceremony

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X