• (đổi hướng từ Acquaintances)
  /ə'kweintəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biết, sự hiểu biết
  to have a good acquaintance with Vietnam
  hiểu biết rất rõ về Việt Nam
  to have an intimate acquaintance with a subject
  hiểu biết tường tận một vấn đề
  Sự quen, sự quen biết
  to make acquaintance with somebody; to make someone's acquaintance
  làm quen với ai
  Người quen
  an old acquaintance
  một người quen cũ
  a man of many acquaintances
  một người quen biết nhiều
  bowing (nodding) acquaintance
  người quen sơ sơ
  to drop an acquaintance
  bỏ rơi một người quen, lờ một người quen
  to scrape acquaintance with somebody
  cố làm quen bằng được với ai
  speaking acquaintance

  Xem speaking

  to strike up an acquaintance

  Xem strike

  on further acquaintance
  khi đã biết một thời gian lâu hơn
  her attitude was unpleasant at first, but she improved on further acquaintance
  thái độ của cô ta lúc đầu dễ gây khó chịu, nhưng tiếp xúc thêm thì thấy cô ta khá hơn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X