• /ə'pɑ:t/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về một bên, qua một bên; riêng ra, xa ra
  to hold oneself apart
  đứng ra một bên
  to put something apart
  để riêng vật gì ra
  to stand with one's feet apart
  đứng giạng háng, đứng giạng chân ra
  to set something apart for someone
  để riêng (để dành) vật gì cho ai
  jesting (joking) apart
  nói thật không nói đùa
  to take apart
  lấy rời ra từng phần; tháo rời ra từng phần
  to set sb/sth apart from sb/sth
  tách hẳn ai/ cái gì ra khỏi ai/cái gì


  Giới từ

  Ngoài........ ra
  apart from the monthly salary, he has no income
  ngoài tiền luơng hàng tháng ra, anh ta chẳng có thu nhập nào cả

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  riêng ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X