• /ə'said/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về một bên, sang một bên
  to stand aside
  đứng sang một bên
  Riêng ra
  to speak aside
  nói nhỏ, nói riêng (cho người khác khỏi nghe thấy)

  Giới từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngoài ra, trừ ra
  aside from the legitimate wife, he also has two concubines
  ngoài bà vợ chính thức ra, ông ta còn có hai bà vợ lẻ nữa

  Danh từ

  (sân khấu) lời nói một mình; lời nói riêng (không để cho diễn viên khác nghe thấy)

  Địa chất

  về một bên, dự trữ, ngoài ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X