• (đổi hướng từ Clapped)
  /klæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng vỗ, tiếng kêu vang, tiếng nổ vang (sét đánh)
  a clap of thunder
  tiếng sét nổ
  Sự vỗ; cái vỗ
  to give a clap on the shoulder
  vỗ vai
  Tiếng vỗ tay
  Bệnh lậu

  Ngoại động từ

  Vỗ
  to clap one's hands
  vỗ tay
  to clap someone on the shoulder
  vỗ vai ai
  to clap the wings
  vỗ cánh (chim)
  Vỗ tay (hoan hô ai)
  the audience clapped the singer
  thính giả vỗ tay khen người hát
  Đặt mạnh, ấn mạnh; đặt nhanh, ấn nhanh; đánh
  to clap spurs to a horse
  thúc mạnh gót đinh vào ngựa
  to clap a new tax on tea
  đánh một thứ thuế mới vào trà
  to clap somebody to prison
  tống ai vào tù

  Nội động từ

  Vỗ tay
  Vỗ (cánh)
  its wings began to clap
  cánh chim bắt đầu vỗ
  Đóng sập vào
  to clap eyes on

  Xem eye

  To clap on all sails
  (hàng hải) căng buồm lên
  to clap somebody on the back
  vỗ tay động viên ai
  To clap up the bargain
  Giải quyết thành việc mua bán
  to clap up peace
  nhanh chóng giảng hoà

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vỗ tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X