• /kən´kʌrənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xảy ra đồng thời, trùng nhau
  Hợp vào, góp vào, giúp vào
  Đồng lòng, đồng ý, nhất trí; hợp nhau
  concurrent opinions
  ý kiến nhất trí
  (toán học) đồng quy
  concurrent fire-insurance
  bảo hiểm hoả hoạn liên đới (do nhiều hãng chia nhau tiền bồi (thường))
  concurrent lease
  hợp đồng thuê ký gối (ký khi hợp đồng ký trước chưa hết hạn)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) cắt nhau, đồng qui

  Toán & tin

  sự tương tranh

  Kỹ thuật chung

  cắt nhau
  chéo nhau
  đồng quy
  concurrent coplanar force system
  hệ lực phẳng đồng quy
  concurrent force
  lực đồng quy
  concurrent lines
  những đường thẳng đồng quy
  non-concurrent forces
  các lực không đồng quy
  system of concurrent forces
  hệ lực đồng quy
  đồng thời
  concurrent coplanar force system
  hệ lực phẳng tác dụng đồng thời
  Concurrent Dick Operating System (CDOS)
  hệ điều hành đĩa đồng thời
  concurrent execution
  sự thi hành đồng thời
  concurrent execution
  sự thực hiện đồng thời
  concurrent heating
  sự nung nóng đồng thời
  concurrent input/output
  vào/ra đồng thời
  concurrent maintenance
  bảo trì đồng thời
  concurrent maintenance
  sự bảo trì đồng thời
  concurrent operation
  sự vận hành đồng thời
  concurrent operation
  thao tác đồng thời
  COOL (concurrentobject-oriented language)
  ngôn ngữ hướng đối tượng đồng thời
  non-concurrent
  không đồng thời
  sự đồng quy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X