• /ju:'naitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên minh, liên kết, hợp nhất, thống nhất (về (chính trị))
  United States of America
  Hoa kỳ, Mỹ
  United Nations
  Liên hiệp quốc
  Đoàn kết, hoà hợp (vì tình yêu, đồng cảm)
  united we stand, divided we fall
  đoàn kết thì đứng vững, chia rẽ thì đổ
  đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
  a united family
  một gia đình hoà hợp
  Chung, thống nhất
  make a united effort
  tiến hành một nổ lực chung

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đoàn kết
  united we stand
  đoàn kết thì sống

  Kinh tế

  hợp nhất
  united bond
  trái phiếu hợp nhất
  united bond/stock
  trái phiếu/chứng khoán hợp nhất
  united stock
  chứng khoán hợp nhất
  thống nhất
  United Arab Emirates
  các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X