• /,eksi'kju:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thực hiện, sự thi hành, sự thừa hành, sự chấp hành
  Sự thể hiện; sự biểu diễn (bản nhạc...)
  (pháp lý) sự làm thủ tục để cho có giá trị (hiệp ước, giao kèo...)
  Sự hành hình, sự thi hành án tử hình
  Sức phá hoại, sức tàn phá, sức mê hoặc
  to do execution
  gây tàn phá; (nghĩa bóng) làm chết mê chết mệt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự thi công
  foundation execution
  sự thi công móng

  Kỹ thuật chung

  hành động
  coincident execution of instructions
  sự thi hành đồng thời các lệnh
  concurrent execution
  sự thi hành đồng thời
  dynamic execution
  sự thi hành động
  sự cài đặt
  sự chạy
  program execution
  sự chạy chương trình
  sự thi hành
  batch execution
  sự thi hành theo bó
  coincident execution of instructions
  sự thi hành đồng thời các lệnh
  concurrent execution
  sự thi hành đồng thời
  dynamic execution
  sự thi hành động
  incremental execution
  sự thi hành tăng
  sequential execution
  sự thi hành tuần tự
  sự thực hiện
  concurrent execution
  sự thực hiện đồng thời
  concurrent execution
  sự thực hiện tương tranh
  direct execution
  sự thực hiện ngay
  instruction execution
  sự thực hiện lệnh
  parallel execution
  sự thực hiện song song
  parallel instruction execution
  sự thực hiện lệnh song song
  program execution
  sự thực hiện chương trình
  sự thực thi
  thi công
  execution of the work
  thi công công trình
  foundation execution
  sự thi công móng
  Manner of Execution
  biện pháp thi công
  parallel execution of building operations
  sự thi công đồng thời
  parallel execution of building operations
  sự thi công song song
  site work execution scheme
  thiết kế thi công
  work execution regulations
  quy phạm thi công
  work execution rules
  quy phạm thi công
  thực hiện
  concurrent execution
  sự thực hiện đồng thời
  concurrent execution
  sự thực hiện tương tranh
  direct execution
  sự thực hiện ngay
  E-time (executiontime)
  thời gian thực hiện
  execution address
  địa chỉ thực hiện
  execution cycle
  chu kỳ thực hiện
  execution cycle
  vòng thực hiện
  execution environment
  môi trường thực hiện
  execution error
  lỗi thực hiện
  execution error detection
  sự dò lỗi thực hiện
  execution level
  mức thực hiện
  execution order
  thứ tự thực hiện
  execution order
  trình tự thực hiện
  execution phase
  pha thực hiện
  execution profile
  tạo dạng thực hiện
  execution sequence
  dãy thực hiện
  execution sequence
  thứ tự thực hiện
  execution sequence
  trình tự thực hiện
  execution speed
  tốc độ thực hiện
  execution time
  thời gian thực hiện
  execution unit
  đơn vị thực hiện
  instruction execution
  sự thực hiện lệnh
  Operand Execution Pipeline (OEP)
  đường dây thực hiện toán hạng
  parallel execution
  sự thực hiện song song
  parallel instruction execution
  sự thực hiện lệnh song song
  PEM (Programexecution monitor)
  bộ giám sát thực hiện chương trình
  program execution
  sự thực hiện chương trình
  program execution monitor (PEM)
  bộ giám sát thực hiện chương trình
  sequential execution
  thực hiện tuần tự
  Service Logic Execution Environment (SLEE)
  môi trường thực hiện logic dịch vụ

  Kinh tế

  hợp thức hóa
  sự làm cho hữu hiệu
  sự hợp thức hóa
  sự thực hiện
  execution of testament
  sự thực hiện di chúc
  thực hiện
  execution cycle
  chu kỳ thực hiện
  execution lag
  độ trễ thực hiện
  execution of contract
  thực hiện hợp đồng
  execution of contract
  việc thực hiện hợp đồng
  execution of testament
  sự thực hiện di chúc
  execution only service
  chỉ làm dịch vụ thực hiện
  thực thi
  best execution
  thực thi tốt nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X